Nadzorni odbor

Delovanje Nadzornega odbora Občine Bled opredeljuje 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. in 48. člen Statuta Občine Bled (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2009, 87/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017).

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

PRISTOJNOSTI:

Nadzorni odbor ima v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in določilo Statuta Občine Bled naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora (mandat 2018 – 2022):

  • predsednik: Boštjan Poklukar
  • namestnik predsednika: Zvonko Špec
  • člani:
    • Ramiza Mitrović
    • Matej Kumerdej
    • Aleš Finžgar

Dostop do gradiv za člane Nadzornega odbora Občine Bled

Program dela nadzornega odbora Občine Bled v letu 2019

Predviden program dela nadzornega odbora Občine Bled v letu 2021

Program dela Nadzornega odbora Občine Bled v letu 2022 – dopolnjen program

Poslovnik – objavljen v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 8.11.2019

 

Nadzorni odbor v mandatnem obdobju 2018 – 2022:

1. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 17. april 2019

2. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 9. maj 2019

3. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 20. maj 2019

4. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 14. junij 2019

5. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 22. oktober 2019

6. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 19. november 2019

7. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 4. december 2019

8. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 10. december 2019

9. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 1. oktober 2020

10. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 22. oktober 2020

11. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 25. maj 2021

12. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 22. september 2021

13. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 13. oktober 2021

14. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 28. oktober 2021

15. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 10. november 2021

16. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 24. november 2021

17. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 25. november 2021

1. dopisna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 26. november 2021

18. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 12. januar 2022

2. dopisna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 13. januar 2022

19. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled – 2. februar 2022

20. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled

21. redna seja Nadzornega odbora Občine Bled

 

Skip to content