Gradiva sej Občinskega sveta

Mandat 2022-2026

Predvideni datum sej občinskega sveta v letu 2023:

 • 28. 2. – 2. redna seja OS
 • 25. 4. – 3. redna seja OS
 • 13. 6. – 4. redna seja OS
 • 26. 9. – 5. redna seja OS
 • 28. 11. oz. 12.12 – 6. redna seja OS.

 

Termini sej odborov potekajo v tednu pred sejo občinskega sveta:

 • ob torkih
  • 17:00 Odbor za gospodarstvo in turizem
  • 17:00 Odbor za družbene dejavnosti
 • ob sredah:
  • 17:00 Statutarno-pravna komisija
 • ob četrtkih:
  • 17:00 Odbor za proračun in občinsko premoženje
  • 17:00 Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

 

5. redna seja: 26. 9. 2023

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (7. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22)).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 15. 9. 2023

Vabilo na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Poročilo župana med obema sejama

2. Pobude in vprašanja

3. Potrditev mandata članu Občinskega sveta

4. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 13. 6. 2023

5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 – Rebalans 2

6. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2024

7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2025

8.Seznanitev s pripravo stališč do pripomb na dopolnjen osnutek Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Bled (SD4 OPN)

9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2022

 

 

4. redna seja: 13. 6. 2023

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (7. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22)).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 2. 6. 2023

Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 25. 4. 2023

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

5. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2022-Saubermacher

6. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) za leto 2022 ter Programom izvajanja za obdobje od 2023-2026 in dalje

7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2022 in plan gradnje za leto 2023

8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2022

9. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2022

10. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2022

11. Soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Javnega zavoda Turizem Bled za leto 2022

12. Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Turizem Bled za leto 2023

13. Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2022

14. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2022

15. Kadrovske zadeve

16. Poročilo župana med obema sejama

Povezava do prenosa seje.

3. redna seja: 25. 4. 2023

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 14. 4. 2023

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 28. 2. 2023

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Bled (SD4 OPN Bled)

4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2022

5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru-4

6.Sprejem osnutka Odloka o dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-10

7. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šola za hotelirstvo in turizem Bled« v »Visoko šola za management Bled

8. Premoženjsko pravna zadeva nepremičnina parc. št. 357 skozi 1 k. o. Bled (TVD, Prešernova cesta 23, Bled), poslovna šola IEDC

9. Kadrovske zadeve

10. Poročilo župana med obema sejama

Skupni zapisniki delovnih teles

2. redna seja:  28. 2. 2023

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 17. 2. 2023

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 20. 12. 2022

2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 24. 1. 2023

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 – Rebalans 1

4. Obrazložitev sprememb – prihodki – Rebalans 1-2023 – dodatna ločena objava dne 20.2.2023

4. Obrazložitev sprememb – odhodki – Rebalans 1-2023 – dodatna ločena objava dne 20. 2. 2023

4. I. splošni del – Rebalans 1-2023

4. II. posebni del – Rebalans 1-2023

4. Priloga I _ Ekonomska klasifikacija – Rebalans 1-2023

4. Priloga II_Programska klasifikacija – Rebalans 1-2023

4. Priloga III _ Povezava med Programsko in funkcionalno klasifikacijo _ Rebalans 1-2023

4. III. NRP od 2023 do 2026 in dalje_Rebalans 1-2023

4. Kadrovski načrt 2023 – Rebalans 1-2023

4. Finančni načrt 2023- nepremično premoženje – Rebalans 1-2023

4. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023-1.dopolnitev – Rebalans 1-2023

4. Stanovanjski program za leto 2023-rebalans 1-2023

4. Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2023-Rebalans 1-2023

4. Letni program športa v Občini Bled za leto 2023-Rebalans 1-2023

5. Sprejem odloka o razglasitvi cerkve Sv. Štefana na Kupljeniku za spomenik lokalnega pomen

6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o četrtih sprememba in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Bled (s kratico SD4 OPN)

7. Program ravnanja z odpadki na območju občine Bled za leto 2023

8.Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja (obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov) s komunalnimi odpadki na območju občine Bled za leto 2023  ter Sklepa o potrditvi cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

9. Seznanitev z Akcijskim planom Turizma Bled za leto 2023 v okviru Zelene sheme slovenskega turizma

10. Predlog podelitev priznanj Občine Bled

10. Predlog podelitev priznanj Občine Bled – objavljeno 21. 2. 2023

 

Povezava do prenosa seje:  https://youtube.com/live/aXn9SgB8rVQ.

 

1. izredna seja: 24. 1. 2023

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 19. 1. 2023

Vabilo na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bled

1.Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Bled

2.Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta Občine Bled

3.Imenovanje drugih predstavnikov Občine Bled, ki jih imenuje občinski svet

4.Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem Bled

5.Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«

 

Povezava do prenosa seje: https://www.youtube.com/watch?v=FQO3yamFpfE. 

Zapisnik 1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta

 

1. redna seja ( konstitutivna): 20. 12. 2022

Zapisnik 1. redne seje (konstitutivne)

Arhiv

Arhiv gradiv sej Občinskega sveta

Skip to content