Gradiva sej Občinskega sveta

Mandat 2018 – 2022

 

1. redna (konstitutivna) seja – 10. 12. 2018

Datum objave na spletni strani Občine Bled: 29. 11. 2018.

Vabilo na 1. redno – konstitutivno sejo

Poročilo o  izidu rednih volitev  Občinskega sveta Občine Bled

Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Bled

 

Mandat 2014 – 2018

 

18. redna seja – 25. 9. 2018

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 14. 9. 2018

Vabilo na 18. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 5. 6. 2018

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019

4.a. Obrazložitev Proračuna Občine Bled za leto 2019

4.b. I. splošni del

4.c. II. posebni del

4.č. III. NRP 2019 do 2022 in dalje

4.d. priloga II. Ekonomska klasifikacija

4.e. priloga I. Programska klasifikacija

4.f. priloga III. Povezava med programsko in funkcionalno klasifikacijo

4.g. Kadrovski načrt 2019 in 2020

4.h. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

4.i. Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019

4.j. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture 2019

4.k. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019

4.l. Stanovanjski program 2019

5. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

6. Sprejem Odloka o programu opremljana stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 0

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 1

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 2

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 3

6.a. Priloga 1_P140810_ureditveno območje programa opremljanja

6.b. Priloga 2_P140810_zbirna karta obravnavane komunalne opreme

6.c. Priloga 3_P140810_obračunsko območje – javne površine

6.č. Priloga 4_P140810_obračunsko območje – vodovodno omrežje

6.d. Priloga 5_P140810_obračunsko območje – kanalizacijsko omrežje

7. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne

8. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne

9. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017

9.a. Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2017

10. Seznanitev z Akcijskim načrtom v projektu Slovenia Green

10.a. Akcijski načrt Slovenia Green

11. Sprejem predloga Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji

12. Sprejem soglasja k Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019

13. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017

13.a. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017-računovodsko poročilo

14.Sprejem Sklepa o uskladitvi in razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled

14.a. Sklep Sveta Zavoda za kulturo

15. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled

16. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi

17. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2017

17. a. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2017

18. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled

 

17. redna seja – 5. 6. 2018

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 25. 5. 2018

Vabilo na 17. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje

2. Potrditev mandata občinskemu svetniku

3. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 15. 2. 2018

4. Pobude in vprašanja

5. Sprejem predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled

6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu

7. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE – 6 (Lip Bled)

8. Sprejem osnutka Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled

9. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025

10. Sprejem osnutka Odloka o turistični taksi v Občini Bled

11. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017

12.Sprejem osnutka Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji

13. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017

14. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1

15. Ravnanje s stvarnim premoženjem

16. sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-4

17. Sprejem osnutka Pravilnika spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil

18. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju oskrbovanih stanovanj Mijaks Bled, parc. št. 1220-del, k. o. Želeče

19. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017

20. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne

21. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne

22. Kadrovske zadeve

23. Razno (seznanitev z namero o pobratenju)

Skupni zapisniki delovnih teles

 

16. redna seja – 15. 2. 2018

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 5. 2. 2018

 

Vabilo na 16. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje

2. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 19. 12. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem Obvezne razlage Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled

6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu

    

7. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2018

8. Sprejem Sklepa o izstopu iz konzorcija CERO Gorenjska

9. Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Bled za obdobje 2018 – 2021

10. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2017 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2018-2020

11. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2017 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje 2018-2020

11. a. Poročilo o izvajanju koncesije Adriaplin_leto 2017

11. b. Situacija za letno porocilo Adriaplin Bled 2017

12. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Petrol za leto 2017 in sprejem Programa izvajanja gospodarske javne službe v Občini Bled za obdobje 2018-2020

13. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2017 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2018-2020

14. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil

15. Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled

16. Kadrovske zadeve

17. Razno (predstavitev projekta Oživimo Bled)

 

Skupni zapisniki delovnih teles

 

 

15. redna seja – 19. 12. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 12. 2017

 

Vabilo na 15. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 19. 9. 2017

3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 19. 10. 2017

4. Pobude in vprašanja

5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem (izvzem iz JD)

6. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018

6. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Obrazložitev

6. I.splošni del

6. II.posebni del

6. priloga I_Ekonomska klasifikacija

6. priloga II_Programska klasifikacija

6. priloga III_Povezava med Programsko in Funkcionalno klasifikacijo

6. NRP 2018 do 2021 in dlje

6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2018

6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2018 – finančni načrt tabela

6. Stanovanjski program Občine Bled za 2018

6. Letni program športa v Občini Bled za leto 2018

6. Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture 2018

6. Kadrovski načrt 2018 in 2019

7. Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

8. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda-2

8.a. Razdelitev območja na pasove in podobmočja

8.b. Ureditvena situacija

8.c. Ureditvena situacija s prikazom rešitev v zvezi s posameznimi objekti

8.č. Ureditvena situacija s prikazom ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave

8.d. Načrt parcelacije

9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2018

10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2018

11. Seznanitev s pristopom Bleda v zeleno shemo slovenskega turizma

12. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles

2. izredna seja – 19. 10. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 13. 10. 2017

Vabilo na 2. izredno sejo

14. redna seja  – 19. 9. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 9. 2017

Vabilo na 14. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 15. 6. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe

5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-3

6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2

6.a. I.splošni del

6.b. II.posebni del

6.c. III. NRP 2017 do 2020 in dalje

6.č. Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja 2017-rebalans 2

6.d. Stanovanjski program Občine Bled za 2017-rebalans 2

6.e. Letni program športa 2017 – rebalans 2

7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018

7. Obrazložitev-Proračun 2018

7.a. I. splošni del

7.b. II. posebni del

7.c. III. NRP 2018 do 2021 in dalje

7.č. Priloga I – Ekonomska klasifikacija

7.d. Priloga II – Programska klasifikacija

7.e. Priloga III – Povezava med PK in FK

7.f. KADROVSKI NAČRT 2018 IN 2019

7.g. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (podrobno) 2018

7.h. Finančni načrt – razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja 2018

7.i. Stanovanjski program Občine Bled za 2018

7.j. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2018

7.k. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture 2018

8. Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev s spremembami in dop

9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016

9. a. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016

10. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles

 

13. redna seja – 15. 6. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 6. 2017

Vabilo na 13. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 16. 3. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Informacija o podpisu sporazumov o sofinanciranju Severna razbremenilna cesta, ureditve priključkov za naselje Koritno in obrtno cono ≫Lisice≪

5. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled

6. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled

7. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1

8. Seznanitev s Poslovno računovodskim poročilom Turizma za leto 2016, sprejem soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma za leto 2017 in seznanitev z uporabo znamke Bled ImagoParadisi

9. Sprejem (dopolnjenega) osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje RE – 6 (Lip Bled)

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3

11. Kadrovske zadeve

12. Razno

Zapisniki delovnih teles

Zapisnik 13. redne seje

 

12. redna seja – 16. 3. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 9. 3. 2017

Vabilo na 12. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

Zapisniki delovnih teles

13. Zaključni račun proračuna občine Bled za leto 2016

Zapisnik 12. redne seje

11. redna seja – 15. 12. 2016

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 12. 2016

Vabilo na 11. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

10. redna seja – 22. 9. 2016

1. dopisna seja

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 17. 6. 2016

9. redna seja – 21.04.2016

8. redna seja – 15.03.2016

7. redna seja – 22.12.2015

6. redna seja – 15.9.2015

5. redna seja – 15.6.2015

4. redna seja – 17. 3. 2015

3. redna seja – 23. 12. 2014

2. redna seja – 25. 11. 2014

1. izredna seja – 23.10.2014

1. redna – konstitutivna seja – 16.10.2014

Mandat 2010 – 2014

20. redna seja, 31. 7. 2014

19. redna seja, 17. 6. 2014

18. redna seja, 18. 3. 2014

17. redna seja, 3. december 2013

16. redna seja, 1. oktober 2013

15. redna seja, 9. julij 2013

14. redna seja, 14. maja 2013

13. redna seja, 19. februar 2013

12. redna seja, 18. december 2012

11. redna seja, 13. november 2012

4. izredna seja, 17. oktober 2012

10. redna seja, 4. september 20129

9. redna seja, 19. junij 2012

8. redna seja, 3. april 2012

7. redna seja, 28. februar 2012

3. izredna seja, 21. december 2011

6. redna seja, 29. november 2011

5. redna seja, 27. september 2011

4. redna seja, 28. junij 2011

3. redna seja, 19. april 2011

2. redna seja, 15. februar 2011

2. izredna seja, 15. marec 2011

1. izredna seja, 11. januar 2011

1. dopisna seja, 13. januar 2011

1. redna – konstitutivna seja, 23. november 2010

Mandat 2006 – 2010

15. redna seja, 17. februarja 2009

14. redna seja, 16. decembra 2008

13. redna seja, 18. novembra 2008

12. redna seja, 30. septembra 2008

11. redna seja, 17. junija 2008

10. redna seja, 20. maja 2008

9. redna seja, 8. aprila 2008

8. redna seja, 5. februarja 2008

7. redna seja, 18. decembra 2007

6. redna seja, 15. novembra 2007

5. redna seja, 2. oktobra 2007