Projekti

Projekti v izvajanju:

MALA BARJA – MARJA

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Akronim: Mala barja – Marja

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstno biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021

Vodilni partner: Zavod za varstvo narave

Projektni partnerji: Občina Bled, Občina Logatec, Občina Trzin, PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče (Zavod PARNAS)

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Projekt naslavlja habitatne tipe bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (HT 7140) in travnike s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae, HT 6410) ter vrsti barjanski okarček (Coenonympha oedippus, SP 1071) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii, SP 1903). Skupna značilnost tarčnih habitatnih tipov in vrst je vezanost na povišan nivo talne vode ter obstoj pritiskov in groženj, ki so posledica antropogenih sprememb: gnojenje, spremembe vodnega režima, zaraščanje, prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in v nekaterih primerih neusmerjen obisk (teptanje s strani obiskovalcev). Zaradi svoje majhnosti so območja s temi habitatnimi tipi in vrstami še posebej ranljiva, stanje njihove ohranjenosti pa ima trend slabšanja.
V projektu bomo z odkupom zemljišč in vzpostavitvijo skrbništva ter pogodbenega varstva omogočili ustrezno upravljanje na površinah s tarčnimi habitatnimi tipi in vrstami. Na skupno 53,7 ha bomo z ukrepi odstranjevanja zarasti, odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in vzpostavitvijo primerne kmetijske prakse izboljšali stanje ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst. Na skupno 11,3 ha pa bomo z izboljšanjem vodnega režima in odstranitvijo večje zarasti omogočili obnovitev HT in habitatov vrst.
Na nekaterih območjih, kjer je smiselno in naravovarstveno sprejemljivo, bomo poleg neposrednih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst uredili tudi obiskovanje in doživljanje narave ter pripravili vsebine za interpretacijo na zgledno urejenih naravovarstvenih površinah. Aktivnosti informiranja in komuniciranja bodo usmerjene v ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva, otrok, strokovne javnosti in obiskovalcev ohranjene narave.

Vloga Občine Bled v projektu: Na projektnih območjih Natura 2000 Bled – Podhom, Brje – Zasip in Povirje vzhodno od Bodešč odkupiti zemljišča, odstranjevati zarast in tujerodne rastlinske vrste, izboljšati hidrološke razmere, vzpostaviti prilagojeno kmetijsko prakso in na območju Bodešč postaviti interpretacijsko infrastrukturo.

Več o projektu: https://www.malabarja-marja.si/ 

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


ENERGETSKA SANACIJA “VILA ZORA BLED”

Občine Bled (z objektom Vila Zora Bled), Radovljica (z objektom Vrtec Radovljica) in Preddvor (z objektom Dom krajanov Preddvor) so pristopile k energetski sanaciji svojih javnih objektov v skupni vrednosti cca. 700.000 € in pridobile v letu 2017 sredstva sofinanciranja v skupni višini 176.659,83 EUR (159.366,25 € s strani Kohezijskega sklada in 28.123,45 € s strani slovenske udeležbe -Ministrstva za infrastrukturo).

Občini Bled za skupno vrednost investicije 215.000€ pripada znesek sofinanciranja 64.720,25€.

Občina Bled je z izbranim najugodnejšim izvajalcem ZIR d.o.o., Ljubljana podpisala pogodbo in dne 9.11.2017 pričela z energetsko sanacijo objekta:

 • zamenjavo strehe, odtokov, žlebov z Alu eloksirano pločevino v izgledu staranega bakra
 • dodatno toplotno izolacijo podstrešja
 • zamenjavo stavbnega pohištva: menjava starih lesenih oken in vrat, ki so dotrajana in neustrezna današnjim energetskim standardom (del oken je enojnih vezanih z dvoslojno zasteklitvijo, del oken je škatlastih) z novimi okni / vratmi iz lesenega materiala, vključno z zamenjavo okenskih polic in s kovanim okovjem, vse po smernicah Zavoda ZVKDS iz Kranja)
 • poseg v fasadni ovoj žal zaradi kulturnovarstvenih razlogov ni dopusten, so se pa sanirali najbolj kritični predeli
 • postavitev električne polnilnice za avtomobile

V letu 2017 je Občina Bled izvedla planirana dela (toplotna izolacija podstrešja in pričetek sanacije strehe) v vrednosti cca. 25.000,00 EUR.

Ostala dela v vrednosti cca. 190.000,00 EUR so bila izvedena v letu 2018: glavna aktivnost obnovitvenih del, t.j. zamenjava stavbnega pohištva ter postavitev električne polnilnice za avtomobile.

Dela so bila zaključena 18. 5. 2018.

Cilji investicijskega projekta so:

 • z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljše pogoje za dejavnosti v javnih objektih;
 • izboljšanje delovnega ugodja v javnih objektih;
 • prihranek pri stroških za energijo;
 • zmanjšanje emisij CO2 v okolje;
 • upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES

V naslednjih letih bomo pristopili še k statični sanaciji objekta – potrebne ojačitve in sanacije lesenih stropov oz. medetažnih plošč, sten ter drugih konstrukcijskih elementov, s preureditvijo prostorov ter k sanaciji fasade s kamnoseškimi elementi (okenski okvirji iz tufa- zelena znamenitost Gorenjske, ki so jo kopali v kamnolomu Peračica).

Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


SKUPNI PROMETNI PROSTOR VESLAŠKA PROMENADA BLED

Cilj operacije je uvedba skupnega prometnega prostora na Veslaški promenadi od vstopa v Zdraviliški park do križišča z ulico Pod Gradom z namenom izboljšanja pogojev (večja prehodnost in boljša dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, širše povezave) za pešce, kolesarje in javni potniški promet (fijakerji, cestni vlakec). Z operacijo bomo umirili motorni promet, obnovili cestišče, uredili odvodnjavanje, povečali udobje pešcev in kolesarjev z ureditvijo javne razsvetljave, zasaditvijo novih dreves, namestitvijo urbane opreme (pitnika, naslonov za kolesa, klopi, smerokazov, informacijskih tabel). Z novimi prometnimi pravili in jasno prometno signalizacijo se bo povečala varnost udeležencev v prometu, poskrbljeno bo za čim večje udobje ranljivih skupin. Vse to v luči promocije trajnostne mobilnosti v vsakdanjem življenju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2018 – junij 2020

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 211.006,25 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 159.998,00 € (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Cilji operacije: 

 • razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
 • ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
 • obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
 • zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
 • naložbe v enote kulturne dediščine,
 • pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:
  • tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
  • Inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
  • regionalna conacija kozolcev,
  • praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
  • osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
  • Razstava tipična tipologija območja LAS.

Rezultat operacije:  

 • delujoč  model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine  v razvoju naselij.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).


SEMENJALNICA

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2018 – december 2019

Partnerji: RAGOR, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žirovnica, EKOSEMENA, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 118.371,22  €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.958,30  € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija se posebej osredotoča na dvig podjetniške aktivnosti in zagotavljanje ustrezne infrastrukture, s pozitivnimi spodbudami za višanje kakovosti življenja na podeželju in krepitvijo pestrosti podeželskega gospodarstva s pomočjo izvajanja ukrepov podpore raznolikemu podjetništvu na podeželju. S spodbujanjem ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, vključevanjem ponudnikov v verige vrednosti ter promocijo ekološko pridelane hrane bo operacija prispevala k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov/storitev ter s tem k ohranjanju in razvoju podeželja.

V sklopu operacije bo ustvarjeno tudi novo delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko strokovnega dela v okviru Semenjalnice vezano predvsem na področje ohranjanja biodiverzite in strokovne ter trženjske podpore pridelovalcem.

Cilji operacije: 

 • izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva,
 • vzpostavitev inovativnega in celostnega modela ekološke semenarske »zadruge«,
 • dvig deleža samooskrbe z ekološkim semenskim materialom kulturnih rastlin,
 • prispevek k ohranjanju regionalne agrobiodiverzitete.

Aktivnosti operacije:  

 • vodenje in promocija,
 • vzpostavitev infrastrukture in opreme,
 • organizacija dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen,
 • pilotna vpeljava ekološke ponudbe v gostinske obrate.

Rezultati operacije:  

 • ustvarjeno novo delovno mesto,
 • vzpostavljen in oblikovan nov podporni mehanizem ter minimalno 10 uporabnikov vzpostavljenega mehanizma,
 • podpora ekološkim in biodinamičnim pridelovalcem ter podjetjem za dvig inovativnosti in razvoj mrež ter vzpostavljena mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).


MEDGENERACIJSKI CENTRI

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Ljudska univerza Radovljica, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Šenčur, CTRP

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 525.965,80 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 300.000,00 € (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je razvoj medgeneracijskih centrov in njihovih storitev z obogatitvijo ponudbe občin izven regijskega središča. Z vzpostavitvijo socialnega servisa, izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti ponudbe ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, želimo omogočiti uporabnikom vseh generacij vključevanje v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju. Predmet operacije je vzpostavitev socialnega servisa, ureditev skupnih površin in objektov ter storitev za medgeneracijsko druženje s svetovanji in programi za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva.

Cilji operacije: 

 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča,
 • priprava modela delovanja medgeneracijskih centrov,
 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa,
 • vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za razvoj in delovanje medgeneracijskih centrov,
 • izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov medgeneracijskih centrov.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje operacije,
 • promocija medgeneracijskih centrov in medgeneracijskega sodelovanja,
 • naložba za vzpostavitev mobilnih servisov,
 • naložbe v medgeneracijske centre,
 • modelo delovanja medgeneracijskih centrov,
 • zagon delovanja medgeneracijskih centrov in mobilnega servisa.

Rezultat operacije: 

 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).


POČAKAJ NA BUS

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 272.883,05 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 187.405,25 € (85 %)   

Opis operacije: 

Namen operacije je pilotno vzpostaviti in zagotoviti trajnostno mrežo 26  kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkiriščem  vključno z izvedbo osveščevalnih akcij za prebivalstvo in deležnike  o pomenu trajnostne mobilnosti ter priporočili za večjo uporabo javnega prevoza v 6 občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič).

Cilji operacije: 

 • vzpostavitev mreže 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč (z 1 parkiriščem v 6 občinah),
 • vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta,
 • z razvojem trajnostne mobilnosti zagotoviti večjo uporabo javnega prevoza.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v avtobusna postajališča na območju 6 občin (26 postaj in 1 parkirišče),
 • zagon in trajnost mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Rezultat operacije: 

 • zagon mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).


NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Muzeji radovljiške občine, Javni zavod Tržiški muzej, Gornjesavski muzej Jesenice

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 158.177,77 €,  od tega vrednost ESRR 102.998,19  € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostaviti inovativni turistični produkt interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi, kar bomo dosegli s pripravljeno valorizacijo potencialov območja,izvedenimi naložbami  in pilotno izvedbo produkta interpretacije industrijske dediščine ter akcijskim načrtom za nadaljnji razvoj produkta interpretacije industrijske dediščine  na območju  4 občin LAS:  Občine Bled, Jesenice, Radovljica, Tržič.

Cilji operacije:

 • pilotna vzpostavitev prvega produkta interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi na območju 4 občin območja LAS
 • vzpodbuda muzejev, podjetij, mladih in ostali prebivalcev, ponudnikov turističnih storitev in namestitev in deležnike k nadaljnjemu razvoju prvega inovativnega turističnega produkta na področju interpretacije industrijske dediščine  in razvoju novih storitev, znanj in delovnih mest povezanih z industrijsko dediščino.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija
 • valorizacija potencialov za interpretacijo industrijske dediščine; Analiza stanja potencialov za razvoj produkta interpretacija industrijske dediščine, poziv za »zgodbarjenje industrijske dediščine«; Priporočila za razvoj produkta interpretacija industrijske dediščine,
 • Zagon produkta interpretacija industrijske dediščine; Priprava interpretacijskih konceptov; Pilotna izvedba produkta interpretacija naravne dediščine; prezentacija produkta za širšo javnost in medije (modna revija vezenine Bled, modna revija čevlji Tržič, igrifikacija in prikaz kovanja Jesenice, interpretacija graviranja – v povezavi s kovaštvom Kropa), pripravljen akcijski načrt za nadaljnji razvoj produkta.

Rezultat operacije:

 • produkt interpretacije industrijske dediščine.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


HITRO S KOLESOM

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica , Občina Tržič, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 533.582,88 €, od tega vrednost ESRR 249.991,60 € (80 %)

Opis operacije:

Z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • vzpostavitevprvo regijske mreže izposoje koles v urbanih naseljih 6 občin,
 • preko osveščevalnih akcij vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta (koles) v posamičnem kraju in za prevoz do drugih urbanih naselij ter postaj javnega prometa,
 • priporočila za nadaljni razvoj mreže izposoje koles in priporočil za šole zagotovili nadaljni razvoj regijske mreže izposoje koles.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v info točke za izposojo koles,ki bodo osnova za zagon delovanja mreže izposoje koles,
 • naložbe v opremo – mrežo izposoje koles,
 • izgrajena infrastruktura za mrežo izposoje koles na območju 6 občin (14 postaj),
 • zagon mreže z akcijami za osveščanje prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti,
 • pripravljena bodo priporočila za šole (za 6 okolišev v 6 občinah partnericah),
 • študija za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS.

Rezultat operacije:

 • mreža izposoje koles na območju LAS.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


ZELENA NASELJA

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019-  junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, občina Bled, Preddvor, Tržič, društvo arhitektov KRARH

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  558.964,12 €, od tega vrednost ESRR 299.995,80 € (80 %)

Opis operacije:

Namen operacije je zagotoviti inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij preko izvedenih pilotnih ozelenitev  degradiranih območij v  3urbanih naseljih v 3 občinah (Bled (Seliše), Preddvor (park ob gradu, Tržič (območje bivšega podjetja BPT) z ozelenitvijo površin in novimi aktivnostmi na površinah ter študijami za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij.

Cilji operacije:

 • inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij,
 • študije za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v revitalizacijo degradiranih območij v centru urbanih naselij,
 • zagon aktivnosti na revitaliziranih območjih za prebivalstvo s prezentacijo novih vsebin in ogledom urejenih območij,
 • študije za nadaljni razvoj degradiranih območij v urbanih naseljih.

Rezultat operacije:

 • mreža občin z razvitimi pristopi za revitalizacijo degradiranih območij v centru naselij v zelena območja z aktivnostmi za prebivalce.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


SPOZNAVAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019-  junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Bohinj, Naklo, CTRP

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  198.445,81 €, od tega vrednost ESRR 136.028,73 € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih v 3 občinah (Bled, Bohinjska Bistrica, Naklo) in preko osveščevalnih delavnic v 7 občinah in priporočil za ohranitev  biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine.

Cilji operacije:

 • zagotoviti inovativni pristop za prezentacije biodiverzitete v centru urbanih naselij preko izvedenih pilotnih naložb v 3 urbanih naseljih,
 • priporočila (osveščevalne delavnice v 7 občinah).

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v inovativno prezentacijo biodiverzitete v naseljih,
 • zagon izgrajenih ureditev prostora s predstavitvijo biodiverzitete v naseljih,
 • priporočila za ohranitev biodiverzitete v urbanih naseljih.

Rezultat operacije:

 • mreža občin z razvitimi pristopi za prezentacijo biodiverzitete v naseljih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


DYNAMIC LIGHT

Projekt Dynamic Lights se osredotoča na zmanjševanje emisij CO2 in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi. Javna razsvetljava povzroča 6% svetovnih emisij CO2. Veliko konvencionalnih svetil moramo nadomestiti z energetsko učinkovitimi lučmi, kljub temu pa javni organi nimajo strateškega pristopa za zamenjavo obstoječe infrastrukture razsvetljave. Sedanji izzivi dinamične razsvetljave so: manjkajoči pravni okvir za dinamično zatemnitev luči in višji začetni stroški v primerjavi s standardnimi LED lučmi. Vse bolj aktualna tema svetlobnega onesnaženja in potreba po izboljšanju kakovosti javne razsvetljave prinaša dinamično razsvetljavo na dnevni red, kar lahko prispeva k povečanju energetske učinkovitosti IN kakovosti bivanja v mestnih območjih.

Več o projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynamic-Light.html

Tip svetilk, ki je bil razvit za območje Občine Bled, bo postavljen na Veslaški promenadi Bled, v Pakru Vile Zora in Parku Vile Bled.


KOLESARJEM PRIJAZNA INFRASTRUKTURA

Predmet investicije »Kolesarjem prijazna infrastruktura«:

 1. Ukrep uvedbe sistema izposoje javnih koles – nadgradnja sistema »Bled. Green Ways« z:
  • dvema novima postajama na Mlinem in Slovenskem trgu,
  • dvanajstimi električnimi kolesi
  • elektrifikacija šestnajstih ključavnic na postajah v Kampu Bled in Triglavska roža Bled, tako da bodo omogočala polnjenje električnih koles.
 2. Ukrep postavitve parkirišč za kolesa – zajema talno ureditev parkirišča, postavitev naslonov za kolesa, košev za ločeno zbiranje odpadkov, klopi in lesenih informacijskih tabel na lokacijah:
 • 1: Športni park Bled – sever
 • 2: Športno igrišče Bled
 • 3: Ob pešpoti na Ojstrico oz. Osojnico
 • 4: Mlino
 • 5: Grajsko kopališče
 • 6: Zdraviliški park
 • 7: Jezerska promenada.

Ocena investicije:   112.200,35 EUR

Evropska sredstva: 65.262,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.


BeeAware!

Opis projekta:

Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel zatorej temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

Na Bledu sodelujemo s Čebelarskim društvom Bled – Gorje, ki ravno v letu 2019 obeležuje 100-letnico. Nepovratna sredstva bomo izkoristili za ozaveščanje kmetov in sobodajalcev o pomenu ohranjanja življenjskega prostora za čebele, vse do sredine leta 2020 bomo organizirali delavnice in predavanja. Čebelarsko društvo bo izdalo zbornik ob 100-letnici svojega delovanja, razvijamo blagovno znamko Blejski med…

Trajanje projekta: 2018 – 2021

Partnerji: CIPRA International, Društvo Alpsko mesto leta, Omrežje občin “Povezanost v Alpah”

Ocena investicije – Bled: 15.800,00 EUR

Evropska sredstva – Bled: 11.800,00 EUR (680.000,00 EUR za celotno območje projektnih partnerjev)

Sofinancer: Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU)


Zaključeni projekti:

S.T.R.E.E.T.

Projekt S.T.R.E.E.T. je namenjen usposabljanju mladih brezposlenih oseb, ki si bodo preko spletnega izobraževanja in petdnevnih študijskih tur v Werfenweng, Torino in London razširili svoja obzorja o trajnostni mobilnosti in turizmu. Projekt je financiran z evropskimi sredstvi programa Erasmus+.

Več o projektu:

Vabljeni, da izpolnite prijavnico (http://www.streetproject.eu/?page_id=328) in se pridružite brezplačnemu izobraževanju. Osnovni tečaj (ki bo potekal preko spletne učilnice) bo odprt med 1. marcem in 25. aprilom 2017. Tečaj bodo lahko nadaljevali trije Blejci, stari med 20 in 35 let, ki trenutno niso zaposleni in so uspešno zaključili osnovni tečaj. Nadaljevalni tečaj je zasnovan po principu študijskih obiskov v tujini. Udeleženci bodo v svojih enotedenskih obiskih podrobneje spoznali prometno politiko in turizem v Londonu, Werfenwengu in Torinu.

street-logo logo-erasmus

 


gems_banner_200x200GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability

Občina Bled se je kot članica konzorcija »Alpine Pearls« vključila v projekt GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability, ki ga sofinancira EACEA iz programa Evropa za državljane. Otvoritvena slovesnost je potekala v Werfenwengu v Avstriji 24. in 25. septembra 2016. Projekt koordinira združenje »Alpine Pearls«, vanj pa so poleg Bleda vključene še občine iz Werfenwenga (Avstrija), Bad Reichenhalla (Nemčija), Forni di Sopra (Italija) in Moena (Italija). V naslednjih dveh letih se predvideva izpeljava petih mednarodnih dogodkov, ki spodbuja aktivno državljanstvo v obravnavanih skupnostih.

INFO_GEMS_Project

Več o projektu:


LAKtive Tourism

Cilj projekta je kreacija novega turističnega produkta izven turistične sezone za starejšo populacijo (nad 55 let). Projekt spodbuja k potovanju starejših ljudi med partnerskimi mesti izven sezone in na ta način prispeva k desezonalizaciji in krepitvi malih in srednjih turističnih podjetij, ki v času nizke turistične sezone nimajo ustreznega trga.

Nov turistični produkt vključuje organiziran tri do pet dnevni program z vključeno namestitvijo in transportom med bivanjem, vodene obiske znamenitosti (kulturne, zgodovinske, naravne, znanstvene, verske, …), aktivnosti na jezeru in ob jezeru, obedovanja z zabavo in degustacijo tipičnih lokalnih produktov, učenje tujih jezikov, ponekod pa tudi medicinsko oskrbo.

V projekt so poleg Bleda vključene še občine Iseo (Italija), Ohrid (Makedonija), Manzanares El Real (Španija), Leitrim (Irska), Canadia Canavese (Italija). Kot podporni partnerji v projektu nastopajo še Društvo upokojencev Bled, VIS POJ Ohrid in COOPTUR SARL.

Prosimo vas, da sodelujete v anketi in nam pomagate pri oblikovanju novega turističnega produkta. Anketa vam ne bo vzela več kot 5 min časa. Anketa poteče 14. 3. 2016.

Več o projektu:


UNITED STATES OF EUROPE

Občina Bled je na razpisu evropskega programa “Evropa za državljane” pridobila nepovratna sredstva za mreženje z občino Subotica iz Srbije. Namen projekta je spodbujanje evropskega državljanstva in izboljšanja pogojev za civilno in demokratično sodelovanje na ravni EU, kar bomo dosegli z vključitvijo neposredne javnosti na predavanjih, delavnicah in debatnih krožkih, kjer bomo s pomočjo nevladnih organizacij in obiskom evropskega poslanca vzpodbujali aktivno državljanstvo in poudarili pomen medkulturnega sodelovanja. Preko panelov bomo orisali trenutno problematiko evroskepticizma, ki je posledica imigrantske krize. Občina Subotica se namreč nahaja na imigrantski balkanski poti in je še toliko bolj relavanten partner na tem področju. Tekom projekta bomo poudarili pomembnost formalnega in neformalnega izobraževanja za preprečitev radikalizacije, ki vodi v nasilen ekstremizem. V diskusiji se bomo dotaknili rezultatov predhodnih aktivnosti in začrtali boj proti stigmatizaciji imigrantov in poudarjali pomembnost spodbujanja medkulturnega dialoga in skupnega razumevanja EU. Ob koncu bomo preko delavnic in debat govorili o prihodnosti EU kot konfederaciji in zaključili projekt z delavnico, kako vidijo otroci prihodnost EU, v kateri bodo živeli. Dogodki se bodo odvijali med 12. in 13. aprilom 2018 v Hotelu Krim, Festivalni dvorani Bled in na Blejskem gradu.

Diskusija z evropskim poslancem Francem Bogovič: “EU kot svetovni akter”

Prikaz raznolikosti med Subotico in Bledom.

Obisk evropske komisarke za mobilnost in promet, Violete Bulc.

Zaključek konference na Blejskem gradu.

Program – United states of Europe

Izzivi migracij na Bledu in v Subotici – vabilo na dogodek

Videoklip dogodka – vir: Bled tv

More information about the project – english