Služba za javno infrastrukturo in investicije

Naloge in delovna področja Službe za javno infrastrukturo in investicije:

 • priprava in vodenje projektov na področju javne infrastrukture in investicij;
 • priprava prijav projektov za javne razpise za sofinanciranje iz državnega proračuna in iz proračuna Evropske unije na področju javne infrastrukture in investicij;
 • priprava razvojnih programov s svojega področja;
 • priprava strokovnih podlag za izdelavo občinskih predpisov, splošnih in drugih aktov s svojega področja dela;
 • priprava in izvajanje proračuna s svojega področja dela;
 • aktivno vključevanje pri načrtovanju prostorskih dokumentov v zvezi z javno infrastrukturo.

Področja dela:

 • gozdnih cest;
 • občinskih javnih cest (kataster, kategorizacija, Odlok o urejanju cestnega prometa v Občini Bled, semaforizacija, prometne ureditve in signalizacija);
 • naravnih nesreč (redno spremljanje dogodkov, poročanje preko portala Ajda, ocena škode zaradi pridobitve sredstev MOP);
 • sodelovanje pri Sosvetu za varnost občanov;
 • sodelovanje pri upravljanju vodotokov (upravljavec vodotokov je DRSV, Občina Bled sodeluje z upravljavcem);
 • usklajevanje sočasnih investicij z zunanjimi upravljavci ali koncesionarji (elektro, Telekom, Telemach, Adriaplin, Petrol, Infrastruktura Bled);
 • meteorna in fekalna kanalizacija;
 • vodovod in hidrantno omrežje;
 • javna razsvetljava;
 • skrb za odlaganje odpadkov – ekološki otoki,
 • skrbništvo geoinformacijskega sistema PISO.

Upravne naloge:

 • projektni pogoji v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture;
 • mnenja k projektni dokumentaciji v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • soglasja za izvedbo novih cestnih priključkov in ostalih ureditev v varovalnem pasu  občinskih javnih cest;
 • odločbe oz. nalogi za ureditev oz. spremembo prometne signalizacije na občinskih javnih cestah;
 • soglasja skladno z 27. členom Zakona o cestah za dela oz. posege v območju občinskih javnih cest;
 • soglasja skladno z 41. členom Gradbenega zakona za posege znotraj občinskih javnih cest;
 • odločbe za zapore občinskih javnih cest zaradi prireditev ali izvajanja del;
 • odločbe za uporabo parkirnih mest skladno z Odlokom o urejanju cestnega prometa v občini Bled;
 • dovoljenja za brezplačno uporabo parkirnih mest;
 • soglasja za uporabo občinskih javnih cest – na podlagi Zakona o javnih zbiranjih;
 • izdaja dovoljenj za taksi službo znotraj občine Bled;
 • izdaja dovoljenj za vstop v cono za pešce;
 • vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji: odmera komunalnega prispevka, izdaja soglasij k posegom v prostor;
 • področje stavbnih zemljišč (programi opremljanja);
 • priprava odlokov s področja dela.

 

Skip to content