Pomoč na domu in dnevno varstvo

DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

POMOČ NA DOMU

Dom dr. Janka Benedika Radovljica nudi pomoč na domu tudi v naši občini. Obsega socialno oskrbo na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge osnovne pogoje za bivanje na svojem domu in potrebujejo občasno pomoč. Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil, v obsegu največ 20 ur tedensko. Ta storitev obsega naslednje sklope opravil:
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, pripravo upravičenca na institucionalno varstvo;
gospodinjska pomoč; prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

Oseba je upravičena do storitev pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil. Storitev se izvaja glede na potrebe upravičencev vsak delovni dan, tudi v popoldanskem času, ob vikendih in praznikih.

Upravičenci so:
• osebe stare nad 65 let;
• osebe s statusom invalida;
• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege;
• kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja;
• kronično bolni otroci in otroci s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

KONTAKT:
Tina Jerman, univ. dipl. soc. del.
T: 04 537 51 73
E: tina.jerman@dom-drjankabenedika.si

 

DNEVNO VARSTVO

Dom dr. Janka Benedika Radovljica bo nudilo dnevno varstvo v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Namenjeno je posameznikom, starejšim od 65 let, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Za prihod in odhod iz dnevnega varstva poskrbijo uporabnik oziroma njegovi svojci. Izvajanje storitve: od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure.

KONTAKT:
Tina Jerman, univ. dipl. soc. del.
T: 04 537 51 73
E: urska.jenko@dom-drjankabenedika.si

 

SOCIALNI SERVIS

Socialni servis obsega predvsem razvoz kosil v primerih otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti in starosti. Uporabnik storitve je lahko vsakdo, ki naroči določeno storitev in prevzame obveznost plačila ter kritja stroškov opravljene storitve. Za začetek izvajanja storitev je treba vložiti vlogo (osebno, po pošti ali po e-pošti). Storitev se izvaja vse dni v tednu, vključno s prazniki.

KONTAKT:
Zala Novak, univ. dipl. soc. del.
T: 04 537 51 60
E: zala.novak@dom-drjankabenedika.si

Skip to content