Informacije

SLUŽBA ZA PROSTOR

 

Naloge in delovna področja Službe za prostor:

Za namen urejanja prostora, doseganja trajnostnega prostorskega razvoja s celovito obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih vidikov, Služba za prostor Občine Bled, ob upoštevanju načel urejanja prostora, opravlja naslednje naloge iz svojega delovnega področja:

 • skrb za celostno politiko prostorskega razvoja občine, ter določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
 • priprava in sodelovanje pri razvojnih strategijah, prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktih občine, medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktih,
 • sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag in priprava programskih izhodišč za sprejem prostorskih aktov,
 • oblikovanje urbanističnih programskih rešitev za prostorske ureditve v občini in priprava smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
 • sodelovanje pri pripravi aktov o zavarovanju kulturne dediščine in naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • opravljanje upravnih in strokovnih nalog s področja varovanja okolja: vodenje in koordinacija postopkov celovite presoje vplivov na okolje pri pripravi prostorskih aktov in presoje vplivov na okolje za izdajo okoljevarstvenih soglasij za objekte z vplivi na okolje,
 • izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve v skladu z zakonom, ki ureja prostor,
 • skrbi za koordinacijo priprave prostorskih aktov med občino in izdelovalcem prostorskega akta,
 • organizacija in vodenje postopka obravnave in sprejemanja prostorskih planskih in izvedbenih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo, ter priprava, organizacija in izvedba delavnic, posvetov in drugih dogodkov, vezanih na urejanje prostora občine,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • strokovno svetovanje županu v zadevah urejanja prostora,
 • izdaje potrdil iz uradnih evidenc in drugih dokumentov v zvezi z načrtovanjem prostora in graditvijo objektov,
 • izvedba upravnih nalog, izdaja soglasij, pogojev in mnenj za posege in gradnje objektov skladno s prostorskimi akti,
 • izdaja dovoljenj za uporabo javnih površin,
 • izdaja potrdil o pogojih za spreminjanje meja parcele,
 • izdaja soglasij za gradnjo v turistični sezoni,
 • sodelovanje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj, razen za ceste,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov mestne občine, s katerimi se ureja prostor,
 • skrb za arhivsko zbirko občinskih prostorskih dokumentov,
 • planiranja in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,
 • vodenje postopkov za izdajo lokacijskih informacij,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

 

Področja dela službe za prostor Občine Bled:

1. NAČRTOVANJE

2. PROJEKTIRANJE

3. DOVOLJEVANJE

4. PODATKI IN INFORMACIJE

 

Pristojni za dodatne informacije

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,

tel: 04  575 01 00,

Elektronska pošta: obcina@bled.si

 

Hvala, ker soustvarjate odličnost Bleda.

Z lepimi pozdravi;

Služba za prostor Občine Bled.

 

Skip to content