Nadzorni odbor

Delovanje Nadzornega odbora Občine Bled opredeljuje 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. in 48. člen Statuta Občine Bled (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2009, 87/2012, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017).

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

PRISTOJNOSTI:

Nadzorni odbor ima v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in določilo Statuta Občine Bled naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

ČLANI (MANDAT 2022 – 2026):

  • predsednik: Boštjan Poklukar
  • član: Janez Brence
  • član: Aleš Finžgar
  • član: Domen Kozjek
  • članica: Ema Šmit

Arhiv

Arhiv nadzornega odbora

Skip to content