Starejši

Dejavnosti za starejše

Letak – celostna oskrba starejših

DRUŠTVO UPOKOJENCEV BLED

DU Bled s svojimi dejavnostmi spodbuja člane in članice k čimbolj aktivnemu in ustvarjalnemu življenju, gibanju v oblikah, primernih za starejšo generacijo, k spremljanju kulturnih dogodkov, z izobraževanji pa tudi k osvojitvi novih znanj.

Nudi več kot 30 različnih programov, od:

  • kulturnih (ima svojo vokalno in dramsko-recitacijsko skupino, skupino za ročna dela, glasbeni krožek za poslušanje resne glasbe, bralno značko, plese v krogu, avgustovske utrinke),
  • izobraževalnih (angleški bralni klub, nemške urice, slovenščina I in II – tudi za nečlane, predavanja z različnih področij, delavnice za krepitev spomina, treningi sproščanja, obiski oper in gledališč, strokovne ekskurzije)
  • športno-rekreativnih (pohodništvo, plavanje, balinanje, kolesarstvo, nordijska hoja) in
  • družabnih (letovanja, večeri družabnih iger).

Že petnajsto leto je vključeno tudi v program Starejši za starejše, s katerim s skupino prostovoljcev pomaga ostarelim in bolnim, da lahko čim dlje živijo v domačem okolju  (prevozi, pomoč pri hišnih opravilih, druženje, povezovanje z drugimi “socialnimi” organizacijami in društvi v občini, ki skrbijo za starejše).

Društvo s kulturnim prireditvami, ki so namenjene širši publiki, prispeva tudi svoj delež h kulturi domačega kraja in okolice. Sodeluje tudi pri različnih občinskih akcijah (čistilne akcije, pustna povorka, pešbus, Prostofer – prostovoljni vozniki).

S svojim programom se vključuje v delo in pobude ZDUS in PZDU Gorenjske, predvsem pri ohranjanju in širitvi pravic starejših, sodeluje pa tudi pri njihovih kulturnih in športnih dejavnostih.

KONTAKT
T: 04 574 36 94, uradne ure vsak ponedeljek od 9.00 do 12.00
E: dub@siol.net

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV

Je prostovoljno, nepridobitno združenje v katero se združujejo invalidi zaradi zadovoljevanja posebnih potreb invalidov. V  Medobčinskem društvu delovnih invalidov potekajo številne aktivnosti kot so izobraževanja, informiranje, športno-rekreativni programi in raznovrstne delavnice in srečanja.

KONTAKT
T: 04 530 43 58
E: mddi.radovljica@gmail.com  

 

 

Prostofer

Projekt Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših in je namenjen socialno šibkejšim upokojenkam in upokojencem, oziroma ljudem v tretjem življenjskem obdobju, ki nimajo svojega prevoza. Z novembrom2020 je zaživel tudi v občini Bled.

Storitev je za uporabnike popolnoma brezplačna, izvajajo pa jo vozniki prostovoljci.

Na prevoz se lahko uporabniki prijavijo na brezplačni telefonski številki 080 10 10, najmanj tri dni pred želenim terminom. Klicni center zavoda Zlata mreža, ki sprejema naročila in opravi koordinacijo med prostovoljcem in uporabnikom, je na voljo vsak dan od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure.

 

 

Pomoč na domu in dnevno varstvo

DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

POMOČ NA DOMU

Dom dr. Janka Benedika Radovljica nudi pomoč na domu tudi v naši občini. Obsega socialno oskrbo na domu, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge osnovne pogoje za bivanje na svojem domu in potrebujejo občasno pomoč. Gre za različne oblike organizirane pomoči in opravil, v obsegu največ 20 ur tedensko. Ta storitev obsega naslednje sklope opravil:
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, pripravo upravičenca na institucionalno varstvo;
gospodinjska pomoč; prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih; pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

Oseba je upravičena do storitev pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil. Storitev se izvaja glede na potrebe upravičencev vsak delovni dan, tudi v popoldanskem času, ob vikendih in praznikih.

Upravičenci so:
• osebe stare nad 65 let;
• osebe s statusom invalida;
• druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege;
• kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja;
• kronično bolni otroci in otroci s težjo motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

KONTAKT:
Tina Jerman, univ. dipl. soc. del.
T: 04 537 51 73
E: tina.jerman@dom-drjankabenedika.si

 

DNEVNO VARSTVO

Dom dr. Janka Benedika Radovljica bo nudilo dnevno varstvo v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Namenjeno je posameznikom, starejšim od 65 let, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Za prihod in odhod iz dnevnega varstva poskrbijo uporabnik oziroma njegovi svojci. Izvajanje storitve: od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure.

KONTAKT:
Tina Jerman, univ. dipl. soc. del.
T: 04 537 51 73
E: urska.jenko@dom-drjankabenedika.si

 

SOCIALNI SERVIS

Socialni servis obsega predvsem razvoz kosil v primerih otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti in starosti. Uporabnik storitve je lahko vsakdo, ki naroči določeno storitev in prevzame obveznost plačila ter kritja stroškov opravljene storitve. Za začetek izvajanja storitev je treba vložiti vlogo (osebno, po pošti ali po e-pošti). Storitev se izvaja vse dni v tednu, vključno s prazniki.

KONTAKT:
Zala Novak, univ. dipl. soc. del.
T: 04 537 51 60
E: zala.novak@dom-drjankabenedika.si

 

 

Pomoči za starejše

ZDRAVSTVENI DOM BLED

PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažno varstvo je oblika zdravstvenega varstva za aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Zdravstvena nega na domu se izvaja po naročilu osebnega zdravnika. Patronažna služba izvaja tudi preventivno obravnavo starejših in kroničnih pacientov na domu.

KONTAKT:
T: 04 5754 048, 041 838 649;
E: patronaza@zd-bled.si

 

ZDRAVSTVENOVZGOJNI CENTER BLED

V Zdravstveno vzgojnem centru Bled organizirajo skupinske delavnice in individualne razgovore. Z njihovo pomočjo ljudje pridobijo potrebna znanja in veščine za zdrav način življenja. Najbolj obiskane delavnice so: Zdravo hujšanje, Gibam se, Podpora pri spoprijemanju s stresom, Tehnike sproščanja in Zdravo jem. Zaradi epidemije in posledične prerazporeditve kadra Zdravstveno vzgojni center Bled trenutno ne deluje.

KONTAKT:
T: 030 708 365

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA

Center za socialno delo izvaja naloge po zakonu in socialno varstvene storitve, kot strokovno pomoč pri preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk.

Pravice, ki jih lahko uveljavljate:

– pomoč pri namestitvi v institucionalno varstvo,

– pravica do izbire družinskega pomočnika (pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb).

Uveljavljate lahko tudi pravice iz javnih sredstev – denarne prejemke, subvencije in oprostitve plačil:

Denarna socialna pomoč (redna in izredna): namenjena tistim, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Varstveni dodatek: namenjen osebam, ki so trajno nezaposljive ali nezmožne za delo ali ženskam starejšim od 63 let oziroma moškim starejšim od 65 let.

Pogrebnina kot denarni prejemek, namenjen socialno šibkejšim za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana in posmrtnina namenjena finančni pomoči svojcem umrlega.

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev je namenjena uporabnikom v primeru nezmožnosti plačila institucionalnega (domskega) varstva.

Občinska denarna socialna pomoč kot pomoč pri nakupu ozimnice ali kurjave, pomoč pri doplačilu zdravil in zdravstvenih pripomočkov, plačilo toplih obrokov in drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Na Centru se lahko seznanite z informacijami glede skrbništva.

KONTAKT:
T: 04 537 14 00
E: gpcsd.radov@gov.si

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE RADOVLJICA

V RKS – Območnem združenju Radovljica pomagajo socialno ogroženim posameznikom in družinam s pomočjo v hrani in higienskih pripomočkih ter z oblačili, obutvijo, posteljnino. V izrednih primerih se skupaj s prosilcem finančne pomoči dogovorijo za poplačilo morebitnih zapadlih obveznosti. Poleg navedenega izkazujejo tudi drobne pozornosti z obiski starejših, organizirajo tematska predavanja  in izvajajo brezplačna preventivna merjenja krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi.

KONTAKT:
T: 04/597 16 80, 040 803 348
E: radovljica.ozrk@ozrks.si;

 

DRUŠTVO PALIAS

Društvo za paliativno oskrbo Palias skrbi za razvoj paliativne dejavnosti ter za njeno izvajanje in podporo na Gorenjskem. S svojimi programi želijo omogočiti kar se da kakovostno življenje vsem, ki se spopadajo z neozdravljivo boleznijo ali so le del zgodbe v bolezni.

KONTAKT:
T: 041 849 941
E: info@palias.si

 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Slovensko društvo Hospic je nevladna humanitarna organizacija, ki spremlja umirajoče bolnike in njihove svojce ter nudi podporo v žalovanju tako odraslim kot otrokom in mladostnikom.

KONTAKT:
T: 04 532 51 40, 031 614 925
E: gorenjska@hospic.si

 

Skip to content