Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki
Cesta svobode 13
4260 Bled

Telefon: 00 386 (0) 4 620 03 11
Dežurni redar: 00 386 (0) 41 526 698 (Bled), 00 386 (0) 41 716 947 (Bohinj).
E-pošta: gp@mir-bled.si

Uradne ure:
Ponedeljek: od 9.00 do 11.00
Sreda: od 9.00 do 11.00 in od 14.00 do 16.00
Petek: od 9.00 do 11.00

Sprejemanje prijav:

 • telefonska številka: 00 386 (0) 4 620 03 11,
 • dežurni telefonski številki: 00 386 (0) 41 526 698 (Bled), 00 386 (0) 41 716 947 (Bohinj),
 • gp@mir-bled.si

Informacije o storjenih prekrških:

 • osebno na sedežu redarstva (v času uradnih ur)
 • 00 386 (0) 4 620 03 11 (v času uradnih ur)
 • gp@mir-bled.si

Vlaganje pravnih sredstev (ugovor, zahteva za sodno varstvo, izjava lastnika o vozniku …):

 • Cesta svobode 13, 4260 Bled
 • gp@mir-bled.si (podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom)

Delovno področje:

Občinski redarji Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi in na podlagi programov varnosti občin ustanoviteljic, skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic in so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • vzdrževati javni red in mir,
 • voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
 • opravljati nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo.

Medobčinski inšpektorji opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov občin ustanoviteljic in drugih aktov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,

 • vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
 • opravlja okoljsko nadzorstvo nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
 • sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov občin ustanoviteljic,
 • vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Medobčinsko inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ v skladu z 2. odstavkom 45. člena Zakona o prekrških – ZP-1.

Skip to content