Služba za družbene in gospodarske dejavnosti

Naloge in delovna področja Službe za družbene in gospodarske dejavnosti:
– opravlja operativne naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje gospodarstva in kmetijstva,
– pripravlja prijave projektov za javne razpise za sofinanciranje iz državnega proračuna in iz proračuna Evropske unije na področju družbenih dejavnosti,
– vodenje projektov na področju družbenih dejavnosti,
– opravlja upravne in strokovne naloge na stanovanjskem in kmetijskem področju,
– opravlja upravne in strokovne naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, kulture, športa, turizma, mladinskih dejavnosti, socialnega varstva, zdravstva in pogrebnih dejavnosti ter na področju posebnih skupin (društva upokojencev, ranljive ciljne skupine),
– koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
– koordinira Medgeneracijski center Vezenine Bled,
– sodelovanje z drugimi ustanovami in razvojnimi agencijami pri načrtovanju razvoja,
– priprava razvojnih programov s svojega področja,
– pripravlja strokovne podlage za izdelavo občinskih predpisov, splošnih in drugih aktov s svojega področja dela,
– pripravlja in izvaja proračun s svojega področja dela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content