Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve


Javni pozivi
JAVNI POZIV ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI BLED ZA LETO 2021
Datum objave: 5. 1. 2021 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2021 23:59
Številka:

Občina Bled v skladu s 5. členom Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2019 z dne 6. 12. 2019) objavlja javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala iz občinskega proračuna.

1. Naročnik: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.

2. Pravna podlaga: 4. člen Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled (UGSO, št. 54/2019 z dne 6. 12. 2019, v nadaljevanju Pravilnik).

3. Predmet javnega poziva: Občina je lahko pokrovitelj dogodkov, projektov, dosežkov,
aktivnosti, prireditev ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: dogodkov):
- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in
druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
- ki so socialne, kulturne, športne, izobraževalne, turistične, humanitarne, zdravstvene in podobne
narave;
- ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim;
- ki so neposredno vezani na gostovanja organiziranih skupin iz sosednjih krajev ali drugod iz
Slovenije ali tujine;
- ki so neposredno namenjeni plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih,
obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem.


4. Pogoji sofinanciranja:
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
-fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine Bled;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt , ki je organiziran izven občine pomemben za občino Bled.

5. Merila javnega poziva: Za ocenjevanje in izbor posameznih prijaviteljev se bodo uporabila merila iz 4. člena Pravilnika in sicer:


Sredstva se dodelijo le za dogodke, ki v istem koledarskem letu, niso financirani iz drugih proračunskih postavk.

6. Okvirna višina sredstev: Višina razpisanih sredstev za namen sofinanciranja pokroviteljstva v občini Bled,je določena v Proračunu Občine Bled za leto 2021, na proračunski postavki 20010302 in znaša 6.000,00 €.

7. Informacije o javnem pozivu: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Bled: www.e-bled.si, pod rubriko 'Aktualni razpisi in javne razgrnitve' ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali kabinetu župana Občine Bled. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na Občini Bled, telefonska št.: 04/ 575 01 29 - Polona Zalokar, po e-pošti: polona.zalokar@bled.si ali na številki: 04/575 01 11 - Vlasta Pretnar, po e-pošti: vlasta.pretnar@bled.si.

8. Oddaja vlog: Vlogo na predpisanem obrazcu pošljite na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, z oznako 'Javni poziv pokroviteljstvo 2021 v Občini Bled' ali jo oddajte v času uradni ur v sprejemni pisarni Občine Bled ali jo posredujte na elektronski naslov: obcina@bled.si.

Javni poziv je odprt od dneva objave javnega poziva do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog po objavljenem javnem pozivu je do 30. septembra za tekoče leto.

Prijave bo presojala in ocenjevala posebna komisija imenovana s strani župana. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom. Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava popolne vloge in pravilno vložene vloge, ki so prispele do sestanka komisije.

Formalno nepopolne vloge mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu prijave: Prijavitelji bodo o izidu prijave pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od prejema popolne vloge.Številka: 410-2/2021-1
Datum: 5. 1. 2021


Občina Bled
Župan
JANEZ FAJFAR, l. r.Javni poziv je objavljen v zavihku 'Razpisi'. 

Potekli razpisi in javne razgrnitve

Skip to content