Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Javni natečaji
Javni natečaj za prosto delovno mesto: Višji svetovalec za prostor - vodja službe m/ž
Datum objave: 26. 7. 2021 0:00
Rok oddaje: 10. 8. 2021 23:59
Številka:

Več v priponki.Javni pozivi
Moj kraj, moj projekt - zbiranje predlogov za proračun 2022 in 2023
Datum objave: 21. 7. 2021 15:09
Rok oddaje: 1. 9. 2021 23:55
Številka:

Občinska uprava Občine Bled in Občinski svet Občine Bled sta začela s pripravo osnutka dvoletnega proračuna Občine Bled za leti 2022 in 2023.

Sodelovanje širše lokalne skupnosti, torej ne samo predstavnikov krajevnih skupnosti, je pri razvoju in umestitvi projektov v prostor ključnega pomena. Občanke in občane vabimo, da nam preko ankete objavljene v julijskih Blejskih novicah ali spletne ankete sporočijo, katere projekte bi v svojem kraju želeli uresničiti v letih 2022 in 2023, pa naj si bo to otroško igrišče ali delavnica za spodbujanje branja, urbana oprema, pitnik, lesena ograja, igralo, fitnes na prostem, pumptrack, mini plezalna stena, igrišče, pasji park, hitrostne ovire, sprememba prometne ureditve, svetilka javne razsvetljave, nove zasaditve z medovitimi rastlinami, sadovnjak, vzpostavitev javnega zeliščnega eko-vrtička, poletni vrtec, počitniške delavnice, prehod za pešce, kolesarsko počivališče in parkirišče za kolesa, učna pot, … Občinska uprava in občinski svet bosta predloge obravnavala in se do njih opredelila. Prosimo, če posamezni projekt ne presega ocenjene vrednosti 10.000 evrov na posamezno krajevno skupnost letno.
O izbranih projektih boste obveščeni v eni izmed jesenskih izdaj Blejskih novic.

Predloge sprejemamo do 1. 9. 2021 v sprejemni pisarni Občine Bled oz. preko spletne ankete.


Poziv za javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Datum objave: 2. 7. 2021 10:16
Rok oddaje: 13. 8. 2021 23:55
Številka: 378-7/2021

Predmet prodaje je poslovni prostor z dvigalom v izmeri 264 m2 v drugi etaži poslovno-stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 8, Bled (knjižnica), na parc. št. 75/4 k. o. Bled, v osrednjem območju centralnih dejavnosti.

Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb v obdobju od 2. 7. 2021 do 13. 8. 2021 dobijo interesenti na spletni strani http://www.e-bled.si/ ali osebno na Občini Bled, Cesta svobode 13, Bled, tel. št. 04/575-01-00, el. pošta: obcina@bled.si, barbara.jancic@bled.si.
Občina Bled
Janez Fajfar, županJavni natečaji
Javni natečaj za najbolj kreativen kratek film o trajnostni mobilnosti na Bledu
Datum objave: 2. 7. 2021 8:00
Rok oddaje: 10. 9. 2021 12:00
Številka: /Ustvarite idejo, napišite scenarij, izberite igralce. Vsak naj posname svoj del filma, potem pa se posvetite zabavanju v montaži.
Film je lahko igrani, dokumentarni, animirani ali eksperimentalni. Žanrskih omejitev torej ni, dolg naj bo največ 3 minute. Prostor snemanja naj bo znotraj občine Bled. Filmi morajo biti posneti v slovenskem jeziku (ali pospremljeni s slovenskimi podnapisi).
Končne izdelke zbiramo preko we-transfer povezave na obcina@bled.si, in sicer najkasneje do petka, 10. septembra 2021, do 12h.
Prispele kratke filme si bo ogledala strokovna komisija, ki bo najboljše predstavila in nagradila na Kolesarskem zajtrku, 22. septembra 2021, v Infocentru Triglavska roža na Bledu. Komisija bo pri izboru upoštevala idejo, izvedbo, izvirnost posnetega filma in spodbujanje lokalne skupnosti oziroma obiskovalcev Bleda za hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa ter ostalih trajnostnih oblik gibanja namesto potovanja z avtom. S sodelovanjem v javnem natečaju se avtorji in igralci strinjate s predvajanjem v javnih medijih in na dogodkih.
Aktivnosti se izvajajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor - Sklad za podnebne spremembe.Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine Bled v najem
Datum objave: 24. 6. 2021 10:41
Rok oddaje: 5. 8. 2021 23:59
Številka: 352-19/2021


Za javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine Bled v najem objavljamo spremembo razpisne dokumentacije, ki se nanaša na upravičence za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem ter podaljšanje roka za oddajo vlog.
Glede na navedeno spremembo se rok za oddajo vlog podaljša iz 26.7.2021 na 5.8.2021.
Več v priponki.Javni pozivi
JAVNI POZIV ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI BLED ZA LETO 2021
Datum objave: 5. 1. 2021 0:00
Rok oddaje: 30. 9. 2021 23:59
Številka:

Občina Bled v skladu s 5. členom Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2019 z dne 6. 12. 2019) objavlja javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala iz občinskega proračuna.

1. Naročnik: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.

2. Pravna podlaga: 4. člen Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled (UGSO, št. 54/2019 z dne 6. 12. 2019, v nadaljevanju Pravilnik).

3. Predmet javnega poziva: Občina je lahko pokrovitelj dogodkov, projektov, dosežkov,
aktivnosti, prireditev ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: dogodkov):
- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale;
- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in
druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);
- ki so socialne, kulturne, športne, izobraževalne, turistične, humanitarne, zdravstvene in podobne
narave;
- ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje;
- ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim;
- ki so neposredno vezani na gostovanja organiziranih skupin iz sosednjih krajev ali drugod iz
Slovenije ali tujine;
- ki so neposredno namenjeni plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih,
obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem.


4. Pogoji sofinanciranja:
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini;
-fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju občine Bled;
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov projekt , ki je organiziran izven občine pomemben za občino Bled.

5. Merila javnega poziva: Za ocenjevanje in izbor posameznih prijaviteljev se bodo uporabila merila iz 4. člena Pravilnika in sicer:


Sredstva se dodelijo le za dogodke, ki v istem koledarskem letu, niso financirani iz drugih proračunskih postavk.

6. Okvirna višina sredstev: Višina razpisanih sredstev za namen sofinanciranja pokroviteljstva v občini Bled,je določena v Proračunu Občine Bled za leto 2021, na proračunski postavki 20010302 in znaša 6.000,00 €.

7. Informacije o javnem pozivu: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Bled: www.e-bled.si, pod rubriko 'Aktualni razpisi in javne razgrnitve' ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali kabinetu župana Občine Bled. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na Občini Bled, telefonska št.: 04/ 575 01 29 - Polona Zalokar, po e-pošti: polona.zalokar@bled.si ali na številki: 04/575 01 11 - Vlasta Pretnar, po e-pošti: vlasta.pretnar@bled.si.

8. Oddaja vlog: Vlogo na predpisanem obrazcu pošljite na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, z oznako 'Javni poziv pokroviteljstvo 2021 v Občini Bled' ali jo oddajte v času uradni ur v sprejemni pisarni Občine Bled ali jo posredujte na elektronski naslov: obcina@bled.si.

Javni poziv je odprt od dneva objave javnega poziva do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog po objavljenem javnem pozivu je do 30. septembra za tekoče leto.

Prijave bo presojala in ocenjevala posebna komisija imenovana s strani župana. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom. Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava popolne vloge in pravilno vložene vloge, ki so prispele do sestanka komisije.

Formalno nepopolne vloge mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu prijave: Prijavitelji bodo o izidu prijave pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od prejema popolne vloge.Številka: 410-2/2021-1
Datum: 5. 1. 2021


Občina Bled
Župan
JANEZ FAJFAR, l. r.Javni poziv je objavljen v zavihku 'Razpisi'. 

Potekli razpisi in javne razgrnitve

Skip to content