Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Javni natečaji
Javni natečaj SVETOVALEC m/ž za prostorske ureditve
Datum objave: 3. 6. 2020 11:55
Rok oddaje: 11. 6. 2020 11:55
Številka: Številka:110-11/2020-1

Številka:110-11/2020-1
Datum:01.06.2020 
 
 
Na podlagi 58. člena  Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)  OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v občinski upravi, v službi za prostor  
 
SVETOVALEC  m/ž 
za prostorske ureditve
 
za  nedoločen čas,  s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
 
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati  naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
 • najmanj  sedem mesecev  delovnih izkušenj, 
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno obvezno usposabljanje  za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi  delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto , za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V primeru, da usposabljanja ni opravil, bo moral, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, najkasneje v enem letu  od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv.
 
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni  izpit iz upravnega postopka. V primeru, da strokovnega izpita nima, ga bo  izbrani kandidat, v skladu s 3. odst. 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo in naslednji),  moral opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto. 
 
Naloge na delovnem mestu:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po navodilih vodje službe oziroma direktorja občinske uprave.

 
Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 4. izjava o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega  postopka,
 5. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bled  pridobiti podatke, navedene v 5. točki,  iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalnih pogojev navede tudi druga pridobljena znanja in veščine. 
 
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu ' svetovalec za  prostorske ureditve m/ž' opravljal v nazivu 'svetovalec III' z možnostjo napredovanja v naziv ' svetovalec II' , ' svetovalec I '. 
Izbrani  kandidat bo delo opravljal v  prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Kandidat vloži prijavo na  priloženem obrazcu 'Prijava na javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec za prostorske ureditve' '  na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Bled. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@bled.si.  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o javnem natečaju  daje Aleksandra ŽUMER, tel. št. 
04 5750 133.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 
ŽUPAN Janez FAJFAR Javni natečaji
Javni natečaj - svetovalec za upravljanje z občinskim premoženjem
Datum objave: 3. 6. 2020 10:49
Rok oddaje: 11. 6. 2020 10:49
Številka: Številka: 110-12/2020-1

 
Številka: 110-12/2020-1
Datum: 01.06.2020 
 
 
Na podlagi 58. člena  Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)  OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v režijskem obratu 
 
 
SVETOVALEC  m/ž 
za upravljanje z občinskim premoženjem
 
za  nedoločen čas,  s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
 
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati  naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), 
 • najmanj  sedem mesecev  delovnih izkušenj, 
 • znanje uradnega jezika, 
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno obvezno usposabljanje  za imenovanje v naziv,
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi  delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto , za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V primeru, da usposabljanja ni opravil, bo moral, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, najkasneje v enem letu  od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv.
 
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni  izpit iz upravnega postopka. V primeru, da strokovnega izpita nima, ga bo  izbrani kandidat, v skladu s 3. odst. 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo in naslednji),  moral opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto. 
 
Naloge na delovnem mestu:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, 
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, 
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, 
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji, 
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po navodilih direktorja občinske uprave.

 
Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 4. izjava o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega  postopka, 
 5. izjavo kandidata, da: 
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bled  pridobiti podatke, navedene v 5. točki,  iz uradnih evidenc.   

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalnih pogojev navede tudi druga pridobljena znanja in veščine. 
 
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu ' svetovalec za  upravljanje z občinskim premoženjem m/ž' opravljal v nazivu 'svetovalec III' z možnostjo napredovanja v naziv ' svetovalec II' , ' svetovalec I '. 
Izbrani  kandidat bo delo opravljal v  prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Kandidat vloži prijavo na  priloženem obrazcu 'Prijava na javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec za upravljanje z občinskim premoženjem' '  na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,  in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Bled. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@bled.si.  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o javnem natečaju  daje Aleksandra ŽUMER, tel. št. 
04 5750 133.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 
  ŽUPAN
                                                                                                                                                 Janez FAJFAR 
Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2020
Datum objave: 1. 6. 2020 8:35
Rok oddaje: 26. 6. 2020 23:59
Številka:


Javna naročila
Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN Koritno Polica in rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC012011
Datum objave: 24. 4. 2020 0:00
Rok oddaje: 8. 6. 2020 11:00
Številka:


Javni pozivi
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled za leto 2020
Datum objave: 9. 1. 2020 14:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 23:59
Številka: 410-5/2020

Rok za oddajo vlog je 30. 9. 2020 oz. do porabe sredstev.
 
Več v razpisni dokumentaciji. 

Potekli razpisi in javne razgrnitve