Javni razpisi in javne razgrnitve

Aktualni razpisi in javne razgrnitve

Javni razpisi
Varnostni inženir VII/2-II - M/Ž
Datum objave: 7. 8. 2020 7:00
Rok oddaje: 12. 8. 2020 23:59
Številka: Številka: 110-19/2020-1

 
Na podlagi sedmega odstavka 57. člena  Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF) in na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED objavlja prosto  strokovno tehnično delovno mesto v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Bled, Bohinj in Železniki, v organizacijski enoti civilna zaščita   
 
VARNOSTNI INŽENIR  VII/2 -II m/ž 
 
za  nedoločen čas,  s polnim delovnim časom in s šestmesečnim poskusnim delom.
 
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), 
 • najmanj  tri leta  delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi  delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto , za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 
Naloge na delovnem mestu:

 • organiziranje, koordinacija in izvajanje nadzora nad izvajanjem predpisov na področju  varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
 • sodelovanje v projektnih skupinah,
 • izdelovanje analiz, mnenj in poročil s strokovnega področja, 
 • vodenje predpisanih evidenc v operativnih načrtih s področja zaščite in reševanja, 
 • predlaganje usmeritev in postopkov pri izvajanju ukrepov zaščite, reševanja in pomoči v skladu s predpisi,
 • sodelovanje pri večjih intervencijah na območju občine ter zagotavljanje logistične podpore v skladu s predpisi, potrebami in zahtevami vodje intervencije, 
 • nudenje strokovne pomoči pri načrtovanju in izvajanju ukrepov zaščite in reševanja poveljnikom PGD,
 • opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti z delovnega področja po odredbi nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalnih pogojev navede tudi druga pridobljena znanja in veščine. 
 
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu ' varnostni inženir  VII/2-II m/ž ' opravljal v  prostorih Medobčinskega redarstva in na območju  vseh treh občin.
 
Kandidat vloži prijavo na  priloženem obrazcu 'Prijava na  delovno mesto varnostni inženir  VII/2 -II m/ž '  na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, in sicer v roku 5 dni  po objavi na spletni strani Občine Bled. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@bled.si.  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o javnem natečaju  daje  Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, tel. št. 04 6200315.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 
             ŽUPAN
                                                                                                                                                                     Janez FAJFAR Javni razpisi
Pripravnik za usposabljanje na delovnem mestu
Datum objave: 6. 8. 2020 11:00
Rok oddaje: 11. 8. 2020 23:59
Številka: Številka:110- 17/2020-1

Številka:110- 17/2020-1
Datum:05.08.2020
 
Na podlagi sedmega odstavka 57. člena in četrte točke prvega odstavka 68. člena   Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-uradno prečiščeno besedilo- UPB3, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 65/2008, 40/2012-ZUJF) OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED   objavlja prosto delovno za določen čas v službi za prostor
 
PRIPRAVNIK   
za usposabljanje za samostojno opravljanje nalog  na delovnem mestu
'svetovalec za prostorske in gradbene zadeve m/ž'
 
za določen čas,  s polnim  delovnim časom. 
 
Za pripravnika se sprejme kandidat, ki prvič sklepa delovno razmerje in se usposablja za opravljanje dela. 
 
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati  naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 
Delovno področje:

 • usposabljanje za samostojno opravljanje nalog  na delovnem mestu 'svetovalec za prostorske in gradbene zadeve m/ž' na katerem se opravljajo naslednje naloge:
 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
 • opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po navodilih vodje službe oziroma direktorja občinske uprave.

 
Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo kandidata, da za namen te objave dovoljuje Občini Bled  pridobiti podatke, navedene v 2. točki, iz uradnih evidenc.

Delovno razmerje bo, na podlagi prvega odstavka 4. člena Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/2009), sklenjeno za  določen čas, za dobo  desetih mesecev.
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izobrazbo s področja arhitekture in krajinske arhitekture.
   
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu pripravnika  opravljal v nazivu 'svetovalec  III'. Na podlagi 9. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju(Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 in naslednji) je osnovna plača pripravnika za čas pripravništva za šest plačnih razredov nižja od plačnega razreda delovnega mesta 'svetovalec III'. Izbrani  kandidat se bo usposabljal  v prostorih Občine Bled. 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki  na obrazcu, ki je priložen objavi na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, in sicer v roku 3 delovnih dni od dneva objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@bled.si.,  pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Za informacije o objavi  pokličite na telefonsko številko :
04 575 01 00.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 
Obrazec za prijavo je priložen objavi prostega delovnega mesta. 
ŽUPAN
                                                                                                                                                             Janez FAJFAR Javni razpisi
Občinski redar - M/Ž
Datum objave: 6. 8. 2020 11:00
Rok oddaje: 14. 8. 2020 23:59
Številka: Številka:110-18/2020-1

Na podlagi 58. člena   Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-uradno prečiščeno besedilo- UPB3, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 65/2008, 40/2012-ZUJF)  OBČINA BLED, CESTA SVOBODE 13, 4260 BLED   objavlja javni natečaj za tri  prosta uradniška delovna mesta  v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Bled, Bohinj in Železniki
OBČINSKI REDAR   m/ž 
 
za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.  
 
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
 • najmanj  6 mesecev delovnih izkušenj,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi  delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto , za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. 
 
Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bodo morali izbrani kandidati najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bodo izbrani kandidati  morali, v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006 s spremembami in dopolnitvami),  opraviti preizkus znanja najkasneje v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja je, v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar - pripravnik in ne sme samostojno opravljati nalog občinskega redarstva. 
 
Delovno področje:

 • neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo,
 • nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva,
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov,
 • izdajanje odredb v skladu z odlokom občine,
 • druge naloge s področja občinskega redarstva.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo o  opravljenem  obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 4. izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 5. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bled  pridobiti podatke, navedene v 5. točki, iz uradnih evidenc.

 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidati v njej poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili. 
Izbrani kandidati bodo delo na delovnem mestu 'občinski redar' opravljali v nazivu 'občinski redar III', z možnostjo napredovanja v višji naziv: občinski redar II in I. Z izbranimi kandidati bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas,  s polnim  delovnim časom.  Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki in na  terenu oz. območju  teh občin.
 
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki  na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,  in sicer v roku 8 dni od dneva objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@bled.si. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Prijava na delovno mesto se vloži na priloženem obrazcu
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o objavi  daje  Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva,  tel. št. 04 6200315.
 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
 
Obrazec za prijavo je priložen objavi javnega natečaja. 
       ŽUPAN
                                                                                                                                                          Janez FAJFAR Javna naročila
UREDITEV ODSEKA SELIŠKE CESTE NA BLEDU
Datum objave: 23. 7. 2020 12:24
Rok oddaje: 13. 8. 2020 11:00
Številka: 430-8/2020


Javna naročila
Izbira izvajalca zavarovalnih storitev
Datum objave: 7. 7. 2020 7:27
Rok oddaje: 11. 8. 2020 9:00
Številka: Opr.št.: 430-7/2020

Več v priponki. Javni pozivi
Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bled za leto 2020
Datum objave: 9. 1. 2020 14:00
Rok oddaje: 30. 9. 2020 23:59
Številka: 410-5/2020

Rok za oddajo vlog je 30. 9. 2020 oz. do porabe sredstev.
 
Več v razpisni dokumentaciji. 

Potekli razpisi in javne razgrnitve