Pravna služba

Pravna služba Občine Bled opravlja naloge:

– vložišča ter arhiva občine,

– upravljanja s kadrovskimi viri občine ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled, Bohinj in Železniki ter

–  pravne podpore pri izvedbi raznovrstnih postopkov ter pri pripravi različnih dokumentov,

– ravnanje z nepremičnim premoženjem.

 

Vložišče ter arhiv občine:

 • načrtuje in usklajuje delo na področju poslovanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom,
 • opravlja naloge pisarniškega poslovanja (pregleduje, razvršča, signira, klasificira, evidentira dokumentarno gradivo, odpravlja pisemske pošiljke in tekočo zbirko dokumentarnega gradiva),
 • usklajuje in nadzira vodenje evidenc o zadevah in dokumentih v tekoči zbirki ter skrbi za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom,
 • organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
 • nudi pomoč in informiranje strankam,
 • izvaja naloge blagajniškega poslovanja za občino in Medobčinski inšpektorat občin Bled, Bohinj in Železniki,
 • pripravi in usklajuje načrt klasifikacijskih znakov,
 • sodeluje pri pripravi gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa.

V okviru upravljanja s kadrovskimi viri:

 • načrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije za občinsko upravo in Medobčinski inšpektorat občin Bled, Bohinj in Železniki,
 • izvaja s proračunom sprejeti kadrovski načrt,
 • načrtuje in izvaja strokovne naloge v okviru zaposlovanja kadrov (priprava in izvedba javnih natečajev in razpisov, priprava zaposlitvenih pogodb, sklepov, odločb ter izvajanje drugih nalog na področju upravljanja s kadrovskimi viri),
 • opravlja naloge s področja varnosti in zdravja pri delu javnih uslužbencev,
 • opravlja naloge na področju varstva osebnih podatkov.

Kot pravna podpora:

 • pripravlja ali pregleduje osnutke in predloge aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika nomotehnične urejenosti,
 • pripravlja in pravno presoja gradiva, ki jih pripravlja občinska uprava,
 • izvaja pravno podporo za izdelavo občinskih predpisov, splošnih in drugih aktov,
 • sestavlja pogodbe ter daje pravno oceno sprejetih pogodb in pravno spremlja izvajanje pogodb,
 • izvaja postopke oddaje javnih naročil;
 • izvaja naloge pooblaščenca informacij javnega značaja,
 • vodi najzahtevnejše upravne postopke na 2. stopnji,
 • zastopa interese občine pri sporih na sodiščih in drugih državnih organih,
 • nudi strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
 • podaja pravna mnenja v zadevah iz pristojnosti občine.

Ravnanje s premičnim premoženjem:

 • vodenje postopkov na občinski ravni za množično vrednotenje nepremičnin.
Skip to content