Župan

zupan-bledJanez Fajfar (roj. l. 1955) je župan tretji mandat, in sicer od leta 2006. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani etnolog in profesor geografije. Pred tem je bil direktor hotela Vila Bled, ki je s članstvom v mednarodni verigi Relais & Chateaux veljal za najprestižnejši hotel v Sloveniji. V Vili Bled je bil vse od leta 1984, ko je državni protokol ni več uporabljal za svoje namene. V tem času je vzpostavil veliko število stikov na domači in mednarodni ravni. Je član številnih združenj in dobitnik mednarodnih odlikovanj. Med pomembnejšimi so podelitev statusa svobodnega meščana londonskega Cityja, zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo, odlikovanje koroškega deželnega glavarja …

Janez Fajfar si pri svojem delu prizadeva za usklajevanje pogledov posameznih interesnih skupin v občini. Pri tem odločno zagovarja temeljne vrednote družbenega dialoga, pri uveljavljanju razvojnih konceptov v občini pa poudarja pomembno tradicijo, ki jo imajo posamezni kraji, in s tem sporočilo trajnosti. Zaveda se krhkosti in občutljivosti dragocenega prostora, v katerem živimo. Skupaj z občinsko upravo in drugimi dejavniki razvoja v občini si prizadeva, da bo Bled ponovno prepoznaven kot izjemno letovišče in prijeten kraj za vsakodnevno življenje slehernega občana.

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi seje, nima pa pravice glasovanja. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.

Podžupan je Toni Mežan, ki je županova desna roka predvsem na področju stikov z društvi in krajevnimi skupnostmi. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

 

Župani v preteklih mandatih:

2010-2014: Janez Fajfar
2006–2010: Janez Fajfar
2002–2006: Jože Antonič
1998–2002: Boris Malej
1995–1998: Vinko Golc