Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled – Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015

 

ODMERA NUSZ 2018:

Vpogled v podatke za odmero NUSZ v letu 2018 je za lastnike in uporabnike nepremičnin oziroma zavezance za plačilo, v času uradnih ur mogoč od 17. 1. 2018 do 14. 2. 2018, pri pristojni osebi v občinski upravi.

Podatke o spremembi zavezanca za plačilo NUSZ lahko sporočite na e-naslov: obcina@bled.si ali jih v času uradnih ur osebno uredite na Občini Bled. Dodatna pojasnila dobite na tel. št. 04 575 01 17 ali 04 575 01 35.

Skladno s 17. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/15) so zavezanci dolžni sporočiti Občini Bled vse spremembe v roku 30. dni od nastanka le-teh. Odlok predvideva tudi kazenske določbe v kolikor pravna ali fizična oseba sprememb ne sporoči.

Za zagotovitev enakopravnosti obdavčitve občanov pozivamo vse zavezance z netočnimi podatki, da te nemudoma uredijo.