Evropski sklad za regionalni razvoj

Bee – diversity

Program čezmejnega sodelovanja Italija – Slovenija 2014-2020
Izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel
Splošni cilj projekta:

Bee-diversity ustvarja inovativen čezmejni sistem za izboljšanje in spremljanje biotske raznovrstnosti v sofinanciranih habitatih, ki omogoča trajnostno in celostno upravljanje ekosistemov. Ta sistem bo sestavljen iz protokolov in skupnega modela, ki ga bo mogoče prenesti v druga območja v Evropi. Projekt prvič vključuje spremljanje zdravstvenega stanja območij s pomočjo opraševalcev v procesu nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih rastlin.

Glavni rezultati:

Temeljni rezultat projekta je realizacija protokolov in sistema za inovativno upravljanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti. S protokoli in akcijskimi načrti za trajnostno upravljanje biotske raznovrstnosti stalnih travnikov, s postopki za zbiranje in razširjanje semen avtohtonih divjih zelnatih rastlin ter z zbiranjem dobrih praks ohranjanja in izboljšanja biotske raznovrstnosti pridemo do razvoja modela celostnega upravljanja ekosistemov in se tako čebelarjem, kmetovalcem in zainteresiranim stranem omogoči, da razvijejo okoljsko in ekonomsko vzdržne metode. Navedeni sistem se bo izvajal v 10 študijah primerov na skupaj 8000 ha površin na območju Slovenije in Italije s ciljem oblikovanja protokolov in skupnega okoljskega modela, ki bo prenosljiv v Evropo tudi po formalnem zaključku projekta. Pri projektu Bee-Diversity gre za inovativen sistem povezovanja panjev/čebelnjakov prek programske opreme IKT za spodbujanje monitoringa kakovosti okolja in biotske raznovrstnosti s pomočjo čebel, ki so ključni dejavnik ohranjanja t.i. samonikle flore: gre za inovativen sistem IKT in spletno aplikacijo za zbiranje, upravljanje in grupiranje podatkov skozi proces nabiranja, sejanja in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin. Poleg tega Projekt BEE-DIVERSITY deluje na območjih Nature 2000 z neposrednim sodelovanjem lastnikov, upravljavskih podjetij in deležnikov (kmetovalcev, čebelarjev, tehnikov itd.): preko spletne aplikacije bo projekt na različne načine pristojnim subjektom posredoval tehnične informacije, prebivalstvu pa splošne informacije s ciljem osveščanja. Nazadnje bo projekt pripomogel k obnovitvi lokalne rastlinske biotske raznovrstnosti in pravilnemu upravljanju le-te, zagotovil bo boljše varovanje ekosistemskih storitev, lociranih na naravno in okoljsko pomembnih območjih.

Trajanje projekta: 2020 – 2022

Partnerji: Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore primario – Veneto Agricoltura, Polo Tecnologico Alto Adriatico, Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Univerza v Ljubljani (Biotehniška Fakulteta)

Ocena investicije – Bled: 5.000,00 EUR

PROJEKT BEE-DIVERSITY NA PILOTNEM OBMOČJU OBČINE BLED

Na povezavi lahko spremljate meritve notranje in zunanje temperature in vlage ter teže panja v čebelnjaku na Selu pri Bledu ter frekvence in  glasnosti (amplitude) zvoka čebel.

Prakso in zgodovino travnikov si lahko ogledate tukaj.

Več o projektu najdete tukaj.

 

Mala barja – Marja

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Akronim: Mala barja – Marja

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstno biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021

Vodilni partner: Zavod za varstvo narave

Projektni partnerji: Občina Bled, Občina Logatec, Občina Trzin, PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče (Zavod PARNAS)

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Projekt naslavlja habitatne tipe bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (HT 7140) in travnike s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae, HT 6410) ter vrsti barjanski okarček (Coenonympha oedippus, SP 1071) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii, SP 1903). Skupna značilnost tarčnih habitatnih tipov in vrst je vezanost na povišan nivo talne vode ter obstoj pritiskov in groženj, ki so posledica antropogenih sprememb: gnojenje, spremembe vodnega režima, zaraščanje, prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in v nekaterih primerih neusmerjen obisk (teptanje s strani obiskovalcev). Zaradi svoje majhnosti so območja s temi habitatnimi tipi in vrstami še posebej ranljiva, stanje njihove ohranjenosti pa ima trend slabšanja.
V projektu bomo z odkupom zemljišč in vzpostavitvijo skrbništva ter pogodbenega varstva omogočili ustrezno upravljanje na površinah s tarčnimi habitatnimi tipi in vrstami. Na skupno 53,7 ha bomo z ukrepi odstranjevanja zarasti, odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in vzpostavitvijo primerne kmetijske prakse izboljšali stanje ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst. Na skupno 11,3 ha pa bomo z izboljšanjem vodnega režima in odstranitvijo večje zarasti omogočili obnovitev HT in habitatov vrst.
Na nekaterih območjih, kjer je smiselno in naravovarstveno sprejemljivo, bomo poleg neposrednih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst uredili tudi obiskovanje in doživljanje narave ter pripravili vsebine za interpretacijo na zgledno urejenih naravovarstvenih površinah. Aktivnosti informiranja in komuniciranja bodo usmerjene v ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva, otrok, strokovne javnosti in obiskovalcev ohranjene narave.

Vloga Občine Bled v projektu: Na projektnih območjih Natura 2000 Bled – Podhom, Brje – Zasip in Povirje vzhodno od Bodešč odkupiti zemljišča, odstranjevati zarast in tujerodne rastlinske vrste, izboljšati hidrološke razmere, vzpostaviti prilagojeno kmetijsko prakso in na območju Bodešč postaviti interpretacijsko infrastrukturo.

Več o projektu: https://www.malabarja-marja.si/ 

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Dynamic light

Projekt Dynamic Lights se osredotoča na zmanjševanje emisij CO2 in izboljšanje energetske učinkovitosti v javni razsvetljavi. Javna razsvetljava povzroča 6% svetovnih emisij CO2. Veliko konvencionalnih svetil moramo nadomestiti z energetsko učinkovitimi lučmi, kljub temu pa javni organi nimajo strateškega pristopa za zamenjavo obstoječe infrastrukture razsvetljave. Sedanji izzivi dinamične razsvetljave so: manjkajoči pravni okvir za dinamično zatemnitev luči in višji začetni stroški v primerjavi s standardnimi LED lučmi. Vse bolj aktualna tema svetlobnega onesnaženja in potreba po izboljšanju kakovosti javne razsvetljave prinaša dinamično razsvetljavo na dnevni red, kar lahko prispeva k povečanju energetske učinkovitosti IN kakovosti bivanja v mestnih območjih.

Več o projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Dynamic-Light.html

Tip svetilk, ki je bil razvit za območje Občine Bled, bo postavljen na Veslaški promenadi Bled, v Pakru Vile Zora in Parku Vile Bled.

CLLD projekti

Naša industrijska dediščina naš ponos

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Muzeji radovljiške občine, Javni zavod Tržiški muzej, Gornjesavski muzej Jesenice

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 158.177,77 €,  od tega vrednost ESRR 102.998,19  € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostaviti inovativni turistični produkt interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi, kar bomo dosegli s pripravljeno valorizacijo potencialov območja,izvedenimi naložbami  in pilotno izvedbo produkta interpretacije industrijske dediščine ter akcijskim načrtom za nadaljnji razvoj produkta interpretacije industrijske dediščine  na območju  4 občin LAS:  Občine Bled, Jesenice, Radovljica, Tržič.

Cilji operacije:

 • pilotna vzpostavitev prvega produkta interpretacije industrijske dediščine s poudarkom na industrijski kulturi na območju 4 občin območja LAS
 • vzpodbuda muzejev, podjetij, mladih in ostali prebivalcev, ponudnikov turističnih storitev in namestitev in deležnike k nadaljnjemu razvoju prvega inovativnega turističnega produkta na področju interpretacije industrijske dediščine  in razvoju novih storitev, znanj in delovnih mest povezanih z industrijsko dediščino.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija
 • valorizacija potencialov za interpretacijo industrijske dediščine; Analiza stanja potencialov za razvoj produkta interpretacija industrijske dediščine, poziv za »zgodbarjenje industrijske dediščine«; Priporočila za razvoj produkta interpretacija industrijske dediščine,
 • Zagon produkta interpretacija industrijske dediščine; Priprava interpretacijskih konceptov; Pilotna izvedba produkta interpretacija naravne dediščine; prezentacija produkta za širšo javnost in medije (modna revija vezenine Bled, modna revija čevlji Tržič, igrifikacija in prikaz kovanja Jesenice, interpretacija graviranja – v povezavi s kovaštvom Kropa), pripravljen akcijski načrt za nadaljnji razvoj produkta.

Rezultat operacije:

 • produkt interpretacije industrijske dediščine.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Hitro s kolesom

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica , Občina Tržič, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 533.582,88 €, od tega vrednost ESRR 249.991,60 € (80 %)

Opis operacije:

Z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • vzpostavitevprvo regijske mreže izposoje koles v urbanih naseljih 6 občin,
 • preko osveščevalnih akcij vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta (koles) v posamičnem kraju in za prevoz do drugih urbanih naselij ter postaj javnega prometa,
 • priporočila za nadaljni razvoj mreže izposoje koles in priporočil za šole zagotovili nadaljni razvoj regijske mreže izposoje koles.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v info točke za izposojo koles,ki bodo osnova za zagon delovanja mreže izposoje koles,
 • naložbe v opremo – mrežo izposoje koles,
 • izgrajena infrastruktura za mrežo izposoje koles na območju 6 občin (14 postaj),
 • zagon mreže z akcijami za osveščanje prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti,
 • pripravljena bodo priporočila za šole (za 6 okolišev v 6 občinah partnericah),
 • študija za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS.

Rezultat operacije:

 • mreža izposoje koles na območju LAS.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Zelena naselja

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019-  junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, občina Bled, Preddvor, Tržič, društvo arhitektov KRARH

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  558.964,12 €, od tega vrednost ESRR 299.995,80 € (80 %)

Opis operacije:

Namen operacije je zagotoviti inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij preko izvedenih pilotnih ozelenitev  degradiranih območij v  3urbanih naseljih v 3 občinah (Bled (Seliše), Preddvor (park ob gradu, Tržič (območje bivšega podjetja BPT) z ozelenitvijo površin in novimi aktivnostmi na površinah ter študijami za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij.

Cilji operacije:

 • inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij,
 • študije za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v revitalizacijo degradiranih območij v centru urbanih naselij,
 • zagon aktivnosti na revitaliziranih območjih za prebivalstvo s prezentacijo novih vsebin in ogledom urejenih območij,
 • študije za nadaljni razvoj degradiranih območij v urbanih naseljih.

Rezultat operacije:

 • mreža občin z razvitimi pristopi za revitalizacijo degradiranih območij v centru naselij v zelena območja z aktivnostmi za prebivalce.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Spoznavajmo biodiverziteto v naseljih

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije:  januar 2019-  junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Bohinj, Naklo, CTRP

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  198.445,81 €, od tega vrednost ESRR 136.028,73 € (80 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih v 3 občinah (Bled, Bohinjska Bistrica, Naklo) in preko osveščevalnih delavnic v 7 občinah in priporočil za ohranitev  biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine.

Cilji operacije:

 • zagotoviti inovativni pristop za prezentacije biodiverzitete v centru urbanih naselij preko izvedenih pilotnih naložb v 3 urbanih naseljih,
 • priporočila (osveščevalne delavnice v 7 občinah).

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v inovativno prezentacijo biodiverzitete v naseljih,
 • zagon izgrajenih ureditev prostora s predstavitvijo biodiverzitete v naseljih,
 • priporočila za ohranitev biodiverzitete v urbanih naseljih.

Rezultat operacije:

 • mreža občin z razvitimi pristopi za prezentacijo biodiverzitete v naseljih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Ne razjezimo blejskega zlatoroga ZGIBANKA

Skip to content