Evropski kohezijski sklad

Energetska sanacija “Vila Zora Bled”

Občine Bled (z objektom Vila Zora Bled), Radovljica (z objektom Vrtec Radovljica) in Preddvor (z objektom Dom krajanov Preddvor) so pristopile k energetski sanaciji svojih javnih objektov v skupni vrednosti cca. 700.000 € in pridobile v letu 2017 sredstva sofinanciranja v skupni višini 176.659,83 EUR (159.366,25 € s strani Kohezijskega sklada in 28.123,45 € s strani slovenske udeležbe -Ministrstva za infrastrukturo).

Občini Bled za skupno vrednost investicije 215.000€ pripada znesek sofinanciranja 64.720,25€.

Občina Bled je z izbranim najugodnejšim izvajalcem ZIR d.o.o., Ljubljana podpisala pogodbo in dne 9.11.2017 pričela z energetsko sanacijo objekta:

 • zamenjavo strehe, odtokov, žlebov z Alu eloksirano pločevino v izgledu staranega bakra
 • dodatno toplotno izolacijo podstrešja
 • zamenjavo stavbnega pohištva: menjava starih lesenih oken in vrat, ki so dotrajana in neustrezna današnjim energetskim standardom (del oken je enojnih vezanih z dvoslojno zasteklitvijo, del oken je škatlastih) z novimi okni / vratmi iz lesenega materiala, vključno z zamenjavo okenskih polic in s kovanim okovjem, vse po smernicah Zavoda ZVKDS iz Kranja)
 • poseg v fasadni ovoj žal zaradi kulturnovarstvenih razlogov ni dopusten, so se pa sanirali najbolj kritični predeli
 • postavitev električne polnilnice za avtomobile

V letu 2017 je Občina Bled izvedla planirana dela (toplotna izolacija podstrešja in pričetek sanacije strehe) v vrednosti cca. 25.000,00 EUR.

Ostala dela v vrednosti cca. 190.000,00 EUR so bila izvedena v letu 2018: glavna aktivnost obnovitvenih del, t.j. zamenjava stavbnega pohištva ter postavitev električne polnilnice za avtomobile.

Dela so bila zaključena 18. 5. 2018.

Cilji investicijskega projekta so:

 • z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljše pogoje za dejavnosti v javnih objektih;
 • izboljšanje delovnega ugodja v javnih objektih;
 • prihranek pri stroških za energijo;
 • zmanjšanje emisij CO2 v okolje;
 • upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES

V naslednjih letih bomo pristopili še k statični sanaciji objekta – potrebne ojačitve in sanacije lesenih stropov oz. medetažnih plošč, sten ter drugih konstrukcijskih elementov, s preureditvijo prostorov ter k sanaciji fasade s kamnoseškimi elementi (okenski okvirji iz tufa- zelena znamenitost Gorenjske, ki so jo kopali v kamnolomu Peračica).

Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Skupni prometni prostor Veslaška promenada Bled

Cilj operacije je uvedba skupnega prometnega prostora na Veslaški promenadi od vstopa v Zdraviliški park do križišča z ulico Pod Gradom z namenom izboljšanja pogojev (večja prehodnost in boljša dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, širše povezave) za pešce, kolesarje in javni potniški promet (fijakerji, cestni vlakec). Z operacijo bomo umirili motorni promet, obnovili cestišče, uredili odvodnjavanje, povečali udobje pešcev in kolesarjev z ureditvijo javne razsvetljave, zasaditvijo novih dreves, namestitvijo urbane opreme (pitnika, naslonov za kolesa, klopi, smerokazov, informacijskih tabel). Z novimi prometnimi pravili in jasno prometno signalizacijo se bo povečala varnost udeležencev v prometu, poskrbljeno bo za čim večje udobje ranljivih skupin. Vse to v luči promocije trajnostne mobilnosti v vsakdanjem življenju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Kolesarjem prijazna infrastruktura

Predmet investicije »Kolesarjem prijazna infrastruktura«:

 1. Ukrep uvedbe sistema izposoje javnih koles – nadgradnja sistema »Bled. Green Ways« z:
  • dvema novima postajama na Mlinem in Slovenskem trgu,
  • dvanajstimi električnimi kolesi
  • elektrifikacija šestnajstih ključavnic na postajah v Kampu Bled in Triglavska roža Bled, tako da bodo omogočala polnjenje električnih koles.
 2. Ukrep postavitve parkirišč za kolesa – zajema talno ureditev parkirišča, postavitev naslonov za kolesa, košev za ločeno zbiranje odpadkov, klopi in lesenih informacijskih tabel na lokacijah:
 • 1: Športni park Bled – sever
 • 2: Športno igrišče Bled
 • 3: Ob pešpoti na Ojstrico oz. Osojnico
 • 4: Mlino
 • 5: Grajsko kopališče
 • 6: Zdraviliški park
 • 7: Jezerska promenada.

Ocena investicije:   112.200,35 EUR

Evropska sredstva: 65.262,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.

Skip to content