Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

CLLD projekti

MEDGENERACIJSKI ŽIVŽAV – Ureditev rekreativnih površin za medgeneracijsko druženje

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:  januar 2022 – junij 2023

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Radovljica, Občina Šenčur, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, PAGON ŠPORT – Agencija za šport in prosti čas

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  560.336,80 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP  300.000,00€ (85 %)

Opis operacije: 

Živimo v negotovih časih, ki jih na eni strani narekuje hiter tempo življenja in na drugi strani trenutna COVID situacija. Tako smo skoraj vsi pod pritiskom določenih omejitev, svoje pa je doprinesla tudi digitalizacija skoraj vseh procesov na vseh ravneh našega življenja (služba, šole, zdravstvo, itd…). Zelo veliko breme in digitalni pritisk doživljajo otroci in mladina, ki je bila zaradi pandemije čez noč prisiljena preiti na digitalni način šolanja na daljavo in komuniciranja.

Negativni rezultati te situacije se kažejo predvsem pri zmanjšani fizični aktivnosti mladine in posledično zmogljivosti na drugi strani.

V skladu s cilji operacije in pomembno vlogo zdravega in aktivnega načina življenja, je zelo pomembno, da ima lokalna skupnost zadostne možnosti in pogoje za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Otroška igrišča, kolesarske poti in točke, vadbeni parki, predstavljajo osnovo in ustvarjajo pogoje za aktiven življenjski slog v lokalnem okolju posameznika.

Z dostopnostjo in bližino aktivnih točk na podeželju se ustvarjajo dobri pogoji za vadbo in druženje vseh ranljivih skupin prebivalstva, od najmlajših do najstarejših.

Cilji operacije:

 • postavitev in ureditev 6 kolesarskih postajališč na območju občine Bled
 • postavitev in ureditev 9 medgeneracijskih igrišč oz. vadbenih parkov v šestih občinah LAS Gorenjska košarica (v občini Bohinj, Gorje, Jesenice, Cerklje na Gorenjskem, Radovljica in Šenčur)
 • postavitev in ureditev postajališča v Rekreacijskem parku Završnica (v občini Žirovnica)
 • izvedene otvoritvene animacije na posamezni lokaciji s športno – gibalno aktivnostjo in rdečo nitjo, ki jo predstavlja določena točka
 • oblikovana priporočila za zagon aktivnosti in smernice za promocijo 

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje, koordinacija in promocija projekta
 • oblikovanje priporočil za zagon aktivnosti na urejenih rekreativnih površinah za medgeneracijsko druženje in smernic za promocijo
 • naložbe v nakup in postavitev opreme za ureditev rekreativnih površin za medgeneracijsko druženje
 • priprava, izvedba in oblikovanje smernic trajnostnega in aktivnega preživljanja prostega časa

Rezultat operacije: 

Glavni rezultati: postavljeno in urjeno 6 kolesarskih postajališč, 9 medgeneracijskih igrišč oz. vadbenih parkov, 1 postajališče v Rekreacijskem parku Završnica, izvedene posamezne otvoritvene animacije ter oblikovana priporočila in smernice za promocijo.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).

 

Seme preteklosti je seme prihodnosti – Povečanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovnih mest

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: maj 2022 – maj 2023

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Ekosemena-Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, Občina Bled, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica

Opis operacije:

Celostno in povezovalno zasnovana operacija se posebej osredotoča na spodbujanje razvoja kmetijske, podjetniške kulture in ustvarjanje zelenih delovnih mest ter skladen in vzdržen razvoj podeželja. Z operacijo bomo spodbudili oblikovanje inovativnih oblik podpore in partnerstev, ki bodo vključevale aktivnosti za dvig podjetniške kulture in bodo prispevale k možnostim za realizacijo podjetniških idej pri pridelavi hrane, katere primarni steber predstavlja semenarstvo.

V času izvajanja operacije in po njenem zaključku bodo od operacije imeli korist vsi občani, saj bomo s projektom spodbujali razvoj podjetniške kulture, ekološkega kmetijstva ter semenarstva, ki je nujna tako zaradi njegovega prispevka k prehranski varnosti kot tudi zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijski pridelavi. Nenazadnje bomo z zasaditvijo polj in izobraževanjem kmetov ter splošne javnosti poskrbeli za dvig nivoja poslovne kulture ter ustrezno rabo kmetijskih zemljišč, z izobraževanjem otrok pa spodbujali razvoj zelenih delovnih mest. Prehranska varnost ter skrb za ohranjanje semenske in s tem genske dediščine določene skupnosti je ključna za razvoj podjetništva in turizma v regiji. Gorenjska s svojim pestrim reliefom, bogato naravno in kulturno dediščino, lahko z razvojem inovativnih partnerstev za razvoj podjetniške kulture ter celostnim trajnostnim povezovanjem, postane vodilna regija v ekološkem kmetijstvu, semenarstvu in čebelarstvu kar močno vpliva tudi na ostale gospodarske panoge in dvig dodane vrednosti (npr. turizma, gostinstva, prehranske industrije).

Cilji operacije: 

Osnovni cilj operacije je spodbuditi razvoj kmetijske podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest. Operacija naslavlja tudi več evropskih in nacionalnih strateških ciljev (ohranjanje naravne dediščine in biotske pestrosti, razvoj zelenih delovnih mest, spodbujanje inovativnosti, krepitev potencialov lokalnih skupnosti, vključevanje ranljivih skupin itd.) ter zasleduje več ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska Košarica. S tovrstnim projektom bomo povečali obseg pridelave lastnih sort izbranih vrst kmetijskih rastlin, ohranjali rastlinske genske vire, povečali uporabo v Sloveniji pridelanega potrjenega semena za setev lokalnih starih sort, povečali uporabo sort, ki ustrezajo slovenskim pridelovalnim razmeram. Poskrbeli bomo za ustrezno rabo kmetijskih zemljišč, ohranitev identitete in tipičnega izgleda krajine. Z vzpostavitvijo medonosnih polj bomo revitalizirali tla in povečevali rodovitnost kmetijskih zemljišč, ohranjali naravno ravnovesje v tleh ter poskrbeli za trajnosten razvoj podeželja. Z analizami tal Kmetijskega inštituta Slovenije ter analizami semen bomo pridelali kakovosten semenski material za pridelavo visoko kvalitetne hrane. Površine bomo uporabili kot testna polja za strokovne raziskave ter izobraževanja, usposabljanja in mentorstvo za razvoj podjetniške kulture in znanj. S strokovno podporo ekološkim pridelovalcem in povezovanjem različnih deležnikov bomo povečali količino in varieteto lastnih ekoloških semen, izboljšali prehransko varnost in neodvisnost, povečali lokalno samooskrbo s hrano ter prispevali k razvoju zelenih delovnih mest. Z ustreznim povezovanjem vseh deležnikov od pridelovalcev, semenarjev in do znanstveno-raziskovalnih inštitucij in upravnih organov, bomo krepili podjetniško znanje ter skrbeli za stalno strokovno podporo na področju semenarstva. Taka povezanost je najboljše zagotovilo, da bodo na trgu na voljo želene sorte, ki imajo zahtevano in s strani uporabnikov pričakovano kakovost. Upoštevanje vsega naštetega odpira nove možnosti tudi za okrepitev slovenskega semenarstva, razvoj novih delovnih mest in ustrezne rabe kmetijskih zemljišč.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje operacije,
 • povečanje lastne pridelave semen z vzpostavitvijo medonosnih polj in zelenih delovni mest,
  • ureditev medonosnega vrta ter nakup čebelarske opreme za izvajanje čebelarskega krožka (Občina Jesenice),
  • postavitev lesenega čebelnjaka, ograje in nakup tehtnice za izvajanje čebelarskega krožka ob OŠ 16. decembra Mojstrana (Občina Kranjska Gora),
  • katalog opreme za spodbujanje lastne pridelave semen, lokalno pridelane hrane in čebelarstva na območju Občine Bled in predalčnik za shranjevanje in izmenjevanje domačih semen (Občina Bled),
  • vzpostavitev učilnice na prostem s poudarkom na medonosnih rastlinah in čebelarstvu (Občina Radovljica),
 • promocija operacije.

Rezultat operacije: 

V okviru vzpostavitve medonosnih polj:

 • vzpostavljenih vsaj 5 testnih medonosnih polj,
 • vzpostavljena 3 pilotna polja za revitalizacijo tal,
 • 10 vzorcev laboratorijskih analiz tal,
 • 12 kromatografskih analiz tal,
 • vzpostavljeno občinsko medonosno polje.

Strokovna pomoč pridelovalcem semen:

 • vzpostavljena mreža vsaj 8 ekoloških kmetov, ki bodo širili nabor varietete in količine lokalno pridelanih ekoloških semen,
 • strokovna pomoč pridelovalcem ekoloških semen (individualni strokovni posveti, birokratska pomoč in strokovna pomoč na terenu, laboratorijske analize tal in semen, 2 delavnici FarmTalks),
 • vzpostavljen model celostnega povezovanja v kmetijstvu – 25 uporabnikov razvitih podpornih storitev za dvig podjetniške kulture in ustvarjanje delovnih mest (ekološki kmetje, semenarji, čebelarji, stroka, otroci, vrtičkarji, občani) – prikaz zbranih podatkov v geografsko informacijskem sistemu,
 • izvedenih 10 delovnih srečanj za kvalitetno izvedbo projekta – s semenarji, stroko, čebelarji in ostalimi ključnimi deležniki.

Spodbujanje zelenih delovnih mest:

 • vzpostavljena učilnica na prostem – nakup klopi in miz z napeljavo vode na učnem vrtu OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica ter nakup sušilca oz. dehidratorja za sušenje semen, čajev, sadja in zelenjave pridelane na učnem vrtu,
 • priprava poučne zgibanke za učence (o medonosnih rastlinah, čebelarstvu in semenarstvu),
 • urejen medonosni vrt in postavitev opreme za izvajanje čebelarskega krožka ob OŠ Koroška Bela,
 • postavitev lesenega šolskega učnega čebelnjaka na OŠ 16. decembra Mojstrana ter postavitev ustrezne zaščitne ograje,
 • 2 delavnici o čebelarstvu za mentorje in učence osnovnih šol (OŠ Koroška Bela in OŠ 16. decembra Mojstrana),
 • 9 delavnic o ekološkem semenarstvu in prehranski varnosti na osnovnih šolah.

Spodbujanje lastne pridelave in ustrezne rabe kmetijskih zemljišč:

 • učinek večja količina lokalno pridelanih semen in hrane:
 • analiza stanja zavedanja pomena prehranske varnosti,
 • katalog opreme za spodbujanje lastne pridelave in spodbujanje čebelarstva skozi ustrezno rabo kmetijskih zemljišč,
 • vzpostavitev vrtičkarske knjižnice semen,
 • izvedba delavnice za širšo javnost na temo semenarstva,
 • predavanje – predstavitev dobre prakse v kmetijstvu.

Promocija:

 • ekskurzija predstavitev dobre prakse v kmetijstvu,
 • informativna konferenca o projektu,
 • okrogla miza na temo semenarstva,
 • fotografije o projektu – 25 fotografij,
 • splošna promocija (lokalne novice, socialna omrežja, ostala promocija).

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).

 

Arhitektura gorenjskih vasi

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2018 – junij 2020

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 211.006,25 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 159.998,00 € (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Cilji operacije: 

 • razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
 • ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
 • obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
 • zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
 • naložbe v enote kulturne dediščine,
 • pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:
  • tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
  • Inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
  • regionalna conacija kozolcev,
  • praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
  • osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
  • Razstava tipična tipologija območja LAS.

Rezultat operacije:  

 • delujoč  model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine  v razvoju naselij.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).

 

Semenjalnica

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2018 – december 2019

Partnerji: RAGOR, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žirovnica, EKOSEMENA, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 118.371,22  €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.958,30  € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija se posebej osredotoča na dvig podjetniške aktivnosti in zagotavljanje ustrezne infrastrukture, s pozitivnimi spodbudami za višanje kakovosti življenja na podeželju in krepitvijo pestrosti podeželskega gospodarstva s pomočjo izvajanja ukrepov podpore raznolikemu podjetništvu na podeželju. S spodbujanjem ekološkega in biodinamičnega kmetijstva, vključevanjem ponudnikov v verige vrednosti ter promocijo ekološko pridelane hrane bo operacija prispevala k dvigu dodane vrednosti in razvoju novih izdelkov/storitev ter s tem k ohranjanju in razvoju podeželja.

V sklopu operacije bo ustvarjeno tudi novo delovno mesto, ki bo po zaključku operacije preko strokovnega dela v okviru Semenjalnice vezano predvsem na področje ohranjanja biodiverzite in strokovne ter trženjske podpore pridelovalcem.

Cilji operacije: 

 • izkoristiti endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva,
 • vzpostavitev inovativnega in celostnega modela ekološke semenarske »zadruge«,
 • dvig deleža samooskrbe z ekološkim semenskim materialom kulturnih rastlin,
 • prispevek k ohranjanju regionalne agrobiodiverzitete.

Aktivnosti operacije:  

 • vodenje in promocija,
 • vzpostavitev infrastrukture in opreme,
 • organizacija dela hranilnice, vzpostavitev pridelave semen in ohranjanje avtohtonih semen,
 • pilotna vpeljava ekološke ponudbe v gostinske obrate.

Rezultati operacije:  

 • ustvarjeno novo delovno mesto,
 • vzpostavljen in oblikovan nov podporni mehanizem ter minimalno 10 uporabnikov vzpostavljenega mehanizma,
 • podpora ekološkim in biodinamičnim pridelovalcem ter podjetjem za dvig inovativnosti in razvoj mrež ter vzpostavljena mreža kooperantov – pridelovalcev semen ter ekoloških in Demeter certificiranih pridelkov.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).

 

Medgeneracijski centri

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Ljudska univerza Radovljica, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Jezersko, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Šenčur, CTRP

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 525.965,80 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 300.000,00 € (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je razvoj medgeneracijskih centrov in njihovih storitev z obogatitvijo ponudbe občin izven regijskega središča. Z vzpostavitvijo socialnega servisa, izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti ponudbe ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, želimo omogočiti uporabnikom vseh generacij vključevanje v aktivnosti v njihovem lokalnem okolju. Predmet operacije je vzpostavitev socialnega servisa, ureditev skupnih površin in objektov ter storitev za medgeneracijsko druženje s svetovanji in programi za različne namene dviga življenjske ravni prebivalstva.

Cilji operacije: 

 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča,
 • priprava modela delovanja medgeneracijskih centrov,
 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa,
 • vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za razvoj in delovanje medgeneracijskih centrov,
 • izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov medgeneracijskih centrov.

Aktivnosti operacije: 

 • vodenje operacije,
 • promocija medgeneracijskih centrov in medgeneracijskega sodelovanja,
 • naložba za vzpostavitev mobilnih servisov,
 • naložbe v medgeneracijske centre,
 • modelo delovanja medgeneracijskih centrov,
 • zagon delovanja medgeneracijskih centrov in mobilnega servisa.

Rezultat operacije: 

 • vzpostavitev mobilnega socialnega servisa in mreže medgeneracijskih centrov izven regijskega središča.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).

 

Počakaj na bus

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2019 – junij 2021

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 272.883,05 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 187.405,25 € (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je pilotno vzpostaviti in zagotoviti trajnostno mrežo 26  kvalitetnih avtobusnih postajališč in 1 parkiriščem  vključno z izvedbo osveščevalnih akcij za prebivalstvo in deležnike  o pomenu trajnostne mobilnosti ter priporočili za večjo uporabo javnega prevoza v 6 občinah LAS GK (Bled, Jesenice, MO Kranj, Naklo, Radovljica, Tržič).

Cilji operacije: 

 • vzpostavitev mreže 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč (z 1 parkiriščem v 6 občinah),
 • vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta,
 • z razvojem trajnostne mobilnosti zagotoviti večjo uporabo javnega prevoza.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v avtobusna postajališča na območju 6 občin (26 postaj in 1 parkirišče),
 • zagon in trajnost mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Rezultat operacije: 

 • zagon mreže kvalitetnih avtobusnih postajališč z ukrepi za trajnostno mobilnost.

Več o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSPR) in Programu razvoja podeželja (PRP).

 

 

Skip to content