Ukrajina

25.4.2022

Objavljamo Vabilo na posvet »Pravice oseb z začasno zaščito in prosilcev za začasno zaščito iz Ukrajine«, katerega organizirata Občina Bled in Občina Radovljica, v sredo,  04.05.2022 ob 13.00 uri.

Posvet je organiziran v sodelovanju z Uradom vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Visokega komisariata Združenih narodov za begunce in PIC –Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja na temo pravic oseb iz Ukrajine.

 

19. 4. 2022

Urad Vlade RS za oskrbo in intergracijo migrantov je pripravil infolist, kjer so osnovne informacije za begunce iz Ukrajine in brošuro z obširnimi informacijami v slovenskem in ukrajinskem jeziku.

Občina Bled je dne 19.4.2022 pripravila dodatne informacije za razseljene osebe iz Ukrajine.

 

4. 4. 2022

Pravice oseb z začasno zaščito in prosilcev za začasno zaščito iz Ukrajine

Vlada RS je na podlagi 1. odstavka 10. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (v nadaljevanju: Zakon) 9. marca 2022 sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine. Zakon določa pravice prosilcem za začasno zaščito in osebam z začasno zaščito:

– pravica do začasnega prebivanja v RS,

– pravica do nastanitve in prehrane,

– pravica do denarne pomoči za zasebno nastanitev,

– pravica do zdravstvenega varstva,

– pravica do dela,

– pravica do izobraževanja,

– pravica do dela,

– pravica do izobraževanja,

– pravica do denarne pomoči,

– pravica do žepnine,

– pravica do združevanje družine,

– pravica do brezplačne pravne pomoči,

– pravica do obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz Zakona.

Več v prilogi in na spletni strani Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine.

Dopis Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov občinam glede pravic oseb z začasno zaščito in prosilcev za začasno zaščito iz Ukrajine je dostopen  tukaj.

 

30.3.2022

Plačilo turistične takse za osebe iz Ukrajine

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podaja naslednje obvestilo glede plačila turistične takse za osebe iz Ukrajine:

“Za osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, ki jih določi Vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljevanju: ZMZ-1), ne velja obveznost plačila turistične takse (in posledično tudi ne plačila promocijske takse) na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1).

Turistična taksa je na podlagi četrte alineje 2. člena ZSRT-1 pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

Za osebe iz Ukrajine, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki ga Vlada Republike Slovenije ni določila kot nastanitveno zmogljivost na podlagi ZMZ-1 pa se uporablja ZSRT-1. V prvem odstavku 16. člena ZSRT-1 je določeno, da turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu – in to hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače (drugi odstavek 16. člena ZSRT-1). Četrti odstavek 18. člena ZSRT-1 določa, da občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Po trenutno veljavni zakonodaji je torej občinam dana diskrecijska pravica, da same določijo katere osebe bodo dodatno izvzete iz obveznosti plačila turistične takse na njihovem območju (poleg že določenih izjem v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1).

Obveščamo vas, da na ministrstvu na podlagi zgoraj navedenega in kljub dejstvu, da nastanitvene zmogljivosti urada, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za osebe iz Ukrajine, (še) niso polno zasedene, pripravljajo spremembo veljavne zakonodaje, na podlagi katere bi bili begunci in razseljene osebe oproščeni plačila turistične takse, če bodo prenočevali v nastanitvenem obratu.”

 

10.3.2022

Navodila o vstopu in bivanju državljanov Ukrajine v Sloveniji

 

9.3.2022

Odgovori na javni poziv za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu urad) podaja vprašanja in odgovore na javni poziv za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini št. 478-4/2022/3 z dne 5. 3. 2022, ki so prispela na urad do vključno 8. 3. 2022. Vprašanje in odgovor se nanaša tudi glede prijave oseb na Ajpes in obračuna turistične takse.

9.3.2022

Poziv za nastanitvene objekte za pomoč beguncem iz Ukrajine

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov pridobiti informacijo o kandidatih za sklenitev pogodbe za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini.

Več v javnem pozivu. https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-zagotavljanje-nastanitvenih-objektov-za-namen-pomoci-ob-resevanju-krize-v-ukrajini/

Rok za oddajo prijav na javni poziv za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini, št. 478-4/2022/3 z dne 5. 3. 2022, ki je bil objavljen na portalu gov.si dne 5. 3. 2022, je do srede, 9. 3. 2022 do 12.00 ure.

 

 

Skip to content