Služba za premoženjske zadeve

Naloge in delovna področja Službe za premoženjske zadeve:

1. Ravnanje z nepremičnim premoženjem:

– vodenje evidence nepremičnin v lasti Občine Bled,
– izdelava letnih načrtov za ravnanje z nepremičnim premoženjem,
– pridobivanje nepremičnega premoženja,
– razpolaganje z občinskim nepremičnim premoženjem: prodaja, podeljevanje stavbne pravice, služnosti, oddaja v najem,
– podeljevanje pravice graditi na občinskem premoženju in pridobivanje pravice graditi za občinske projekte,
– zemljiško knjižno urejanje nepremičnega premoženja,
– prenosi nepremičnega premoženja na podlagi zakonodaje oziroma urejanje zemljiškoknjižnega stanja z RS,
– urejanje statusa naravnega in grajenega javnega dobra,
– zastopanje Občine Bled v geodetskih postopkih v okviru mejnih obravnav,
– postopki v zvezi z uveljavljanjem zakonite predkupne pravice,
– priprava elaboratov za razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi, zastopanje občine v navedenih postopkih,
– zastopanje Občine Bled pri postopkih denacionalizacije.

2. vodenje postopkov na občinski ravni za množično vrednotenje nepremičnin,

3. skrbništvo geoinformacijskega sistema PISO,

4. komunalne zadeve:

– vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji: odmera komunalnega prispevka, izdaja soglasij k posegom v prostor,
– izdaja projektnih pogojev in mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja – upravni del,
– področje stavbnih zemljišč (programi opremljanja),
– priprava odlokov s področja dela,
– vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela,
– opravljanje splošnih nalog za občinsko upravo,

5. vodenje postopkov za izdajo lokacijskih informacij,

6. vodenje postopkov za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč,

7. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča:

– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– priprava mnenj pred odločanjem o pritožbi.

 

Skip to content