Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete”.

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

Več

Predstavitev prvega javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.1 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 bodo potekale:

v Mariboru: sreda, 19. 8. 2015 ob 11. uri, v prostorih Kmetijskega zavoda Maribor, Vinarska ulica 14;

v Novi Gorici: čtrtek, 20. 8. 2015 ob 11. uri, v prostorih Mestne občne Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1;

v Ljubljani: petek, 21. 8. 2015 ob 11. uri, v poslovni zgradbi Triglav (nekdanji Slovenijales), Dunajska 22, Ljubljana, v veliki sejni sobi v pritliču zgradbe.

Ševilo mest je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležo na predstavitvi potrdite do 17. 8. 2015 na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si .

Morda ti bo všeč tudi...