Podžupan

foto toni GardenVillage-44Toni Mežan (roj. l. 1975) je podžupan Občine Bled že drugi mandat, od leta 2010. Član Občinskega sveta Občine Bled je od leta 2006.

Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan Toni Mežan je zadolžen za:

  • sodelovanje s krajevnimi skupnostmi občine;
  • prireditve (sodelovanje med posameznimi organizatorji, usklajevanje terminov in vsebin, racionalizacija izvedb in uveljavitev novih prireditev in dogodkov);
  • sodelovanje v komisijah in odborih;
  • sodelovanje pri reševanju problemov ter izvajanju projektov pri delu z mladimi in sicer na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, mladinskega centra ipd.;
  • sodelovanje na področju kulture;
  • pomoč županu in strokovnim službam na področju investicij (pri koordinaciji med krajani, investitorjem in izvajalci);
  • opravljanje drugih nalog po odredbi župana.

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Kontakt: 04 575 01 00, 051 306 089, toni.mezan@bled.si