Arhiv gradiv sej Občinskega sveta

Mandat 2018 – 2022

Predvideni termini sej občinskega sveta v letu 2022:

 1. redna seja, 22. 3. 2022
 2. redna seja, 11. 4. 2022
 3. redna seja, 14. 6. 2022
 4. redna seja, 13. 9. 2022

3. izredna seja , 18. 10. 2022

 

Predvideni termini sej občinskega sveta v letu 2021:

 • 11. redna seja: 16.3.2021
 • 12. redna seja: 15. 6. 2021
 • 13. redna seja: 28. 9. 2021
 • 14. redna seja: 14. 12. 2021

Predvideni termini sej občinskega sveta v letu 2020:

 • 7. redna seja: 17. 3. 2020
 • 8. redna seja: 23. 6. 2020
 • 9. redna seja: 22. 9. 2020
 • 10. redna seja: 8. 12. 2020

Predvideni časovni razpored sej delovnih teles v tednu pred sejami občinskega sveta:

 • ob torkih:
  • 17:00 Odbor za gospodarstvo in turizem
  • 17:00 Odbor za družbene dejavnosti
 • ob sredah:
  • 17:00 Statutarno-pravna komisija
 • ob četrtkih:
  • 17:00 Odbor za proračun in občinsko premoženje
  • 17:00 Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
 • ostalo po dogovoru

 

3. izredna seja: 18. 10. 2022

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 13. 10. 2022

Vabilo na 3. izredno sejo

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 13. 09. 2022

2. Izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta

3. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov občine Bled

Zapisnik 18. redne seje KMVVI z dne 12. 10. 2022

 

18. redna seja: 13. 9. 2022

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 2. 9. 2022

Vabilo na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev mandata članici Občinskega sveta

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 14. 6. 2022

3. Pobude in vprašanje

4. Sprejem predloga Odloka o petih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Bled

5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 – Rebalans 2

6. Sprejem predloga Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled

7. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled

8. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles

Zapisnik 18. redne seje -13092022

 

 

17. redna seja: 14. 6. 2022

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 3. 6. 2022

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

Zapisnik 15. redne seje OGT – 2018-2022 – popravek objavljen 9.6.2022

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 11. 4. 2022

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 – Rebalans 1

3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 – Rebalans 1 – popravek sklepov objavljen 8.6.2022

4. Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled

5. Sprejem sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako JR-1, na zemljišču parc. št. 517/12, k.o. 2190 Bled ( ID 2870)

6. Strategije za celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti – Iniciativa PRIMOKIZ

7. Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Občine Bled

7. a. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bled – objavljeno 13. 6. 2022

8. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2021

9.Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled v letu 2021- Saubermacher

10. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d) v letu 2021 ter program izvajanja za obdobje leta 2022

11. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2021 in plan gradnje za leto 2022

12. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2021

13. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2021

14. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles

Zapisnik 17. redne seje -14062022

 

 

 

 

16. redna seja: 11. 4. 2022

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 1. 4. 2022

Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 22. 3. 2022

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 22. 3. 2022 – objavljeno 6.4.2022

2. Pobude in vprašanja

2. Pobude in vprašanja – objavljeno 6. 4. 2022

3. Sprejem Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o JRM-3

4. Sprejem DIIP Prenova drsališča Bled

5. Sprejem IP Prenova drsališča Bled

6.Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu

7. Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Turizem Bled za leto 2022

Zapisnik 16. redne seje

 

15. redna seja: 22. 3. 2022

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 11. 3. 2022

Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled – predlog razširitve dnevnega reda skladno z določbo 3. odstavka 29. člena Poslovnika občinskega sveta – objavljeno 14.3.2022

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 14.12.2021

2. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje (od 11. 1. do 13.1.2022 do 24.00 ure)

3. Potrditev zapisnika 4. dopisne seje (od 20. 1. do 24.1.2022 do 12.00 ure)

4. Pobude in vprašanja

5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru

6. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2021

7. Sprejem osnutka Odloka o dopolnitvah in spremembah Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled-3

8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-9

9. Osnutek odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Bled

10. Seznanitev s Situacijsko analizo kot osnovo za pripravo Razvoja strategije za celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti – Iniciativa PRIMOKIZ

11. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2021

12. Soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Bled za del leta 2021 in soglasje k Poslovno-računovodskemu poročilu Javnega zavoda Turizem Bled za del leta 2021

13. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Turizem Bled

13.a. Statut Javnega Zavoda Turizem Bled  – objavljeno 14.3.2022

14. Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Turizem Bled za leto 2022

15.Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled

16. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2022

17. Sprejem DIIP Prenova drsališča Bled

18. Sprejem IP Prenova drsališča Bled

19. Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu

20. Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2021

21. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2021

22. Kadrovske zadeve

23. Sprejem DIIP -Ureditev domačije PrMrako – objavljeno 14.3.2022

Skupni zapisniki delovnih teles

Zapisnik 15. redne seje – 22032022

 

4. dopisna seja: 20.1.- 24.1. 2022 do 12. ure

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 20. 1. 2022

Vabilo in gradivo za 4. dopisno sejo Občinskega sveta   

Vabilo in gradivo za 4. dopisno sejo Občinskega sveta- popravek

Zapisnik KMVVI-19012022

 

3. dopisna seja: 11.1.2022 – 13.1.2022

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 11. 1. 2022

Vabilo in gradivo za 3. dopisno sejo Občinskega sveta od 11. 1. 2022 do vključno 13. 1. 2022 do 24.00 ure

Zapisnik 3 dopisne sejeOS – 14012022

 

14. redna seja: 14. 12. 2021

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 3. 12. 2021

Vabilo na 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

Vabilo na seje delovnih teles – razširjeno Vabilo na sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – objavljeno 6. 12. 2021

Vabilo na seje delovnih teles – objavljeno 8. 12. 2021

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 28. 9. 2021

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 – popravek sklepa – objavljeno 6. 12. 2021

4. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023

5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru

6. Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Bled za obdobje 2022-2025

7. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih GJS ravnanja z odpadki za leto 2021 in 2022 ter Sklepa o potrditvi cen izvajanja storitev

8. Sprejem sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Bled

9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo za leti 2022 in 2023

10. Sprejem soglasja k Strategiji upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025

11. Seznanitev z Akcijskim planom Turizma Bled za leto 2022 v okviru Zelene sheme slovenskega turizma

12. Sprejem Okvirnega časovnega in vsebinskega načrta rednih sej Občinskega sveta Občine Bled za leto 2022

13. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles 

Zapisnik 14. redne seje – 14122021

 

13. redna seja: 28. 9. 2021

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 17. 9. 2021

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 15. 6. 2021

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem Odloka o preoblikovanju Turizma Bled zavoda za pospeševanje turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled

4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022

5. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023

6. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu

7. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora z oznako RE-6 – LIP Bled

8. Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled

9. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled

10. Kadrovske zadeve

11. Razvoj kolesarstva na Bledu do 2025 – informacija

12. Ocena turistične sezone 2021 in predvideni koraki za naslednjo sezono – informacija

13. Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica – informacija

 

12. redna seja: 15. 6. 2021

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 4. 6. 2021

Vabilo na 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 16. 3. 2021

2. Pobude in vprašanja

3. Vpliv lokacije Splošne bolnišnice na enakomeren razvoj (Zgornje) Gorenjske

4. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled

5. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 – Rebalans 1

6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o petih spremembah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

7. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled zavoda za pospeševanje turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled

8. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2020

9. sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2020- Saubermacher

10.Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled

11. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2020 in plan gradnje za leto 2021

12. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2020

13. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2020

14. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2020

15. Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2020

16. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2020

17. Kadrovske zadeve

 

11. redna seja: 16. 3. 2021

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 5. 3. 2021

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 8. 12. 2020

2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je potekala od 28. 1. 2021 do vključno dne 1. 2. 2021 do 12.00 ure

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2020

5. Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled

6. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled

7. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2020

8. Seznanitev s poročilom delovanja destinacije Bled v Zeleni shemi slovenskega turizma za leto 2020 in z načrti za leto 2021

9. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bled 2030

10. Predlog Sklepa o mnenju Občine Bled k osnutkom pokrajinske zakonodaje

11. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles

Zapisnik 11. seje – 16032021

2. dopisna seja: 28. 1. 2021 – 1. 2. 2021

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 28. 1. 2021

Vabilo za 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Bled

Osnutek Odloka Blejski otok puščava proštija mežnarija 02 2021 RP MR

Bled Puščavica, Mežnarija, Proštija

Zapisnik2 dopisne sejeOS – 01022021

 

10. redna seja: 8. 12. 2020

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 27. 11. 2020

Vabilo na 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled dne 8. 12. 2020

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 22. 9. 2020

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021

4. Sprejem predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled

5. Sprejem osnutka sprememb Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled -2

6. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2021

7. Sprejem letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest za leto 2021

8. Seznanitev z oceno poškodovanosti občinskih javnih cest

9. Sprejem soglasja k Rebalansu Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2021

10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2021 z dodatkom

10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2021 z dodatkom- dodatno pojasnilo -objavljeno 2. 12. 2020

11. Sprejem Lokalnega energetskega koncepta Občine Bled

12. Sklep o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »EZTS Alpine Pearls z omejeno odgovornostjo«

13. Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Bled-predlagatelj svetnik Milan Rejc

14. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bled 2030-predstavitev izhodišč

9. redna seja: 22. 9. 2020

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 11. 9. 2020

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled dne 22. 9. 2020

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 23. 6. 2020

2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 15. 7. 2020

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 2

5. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021

6. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled

7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bled

8.Seznanitev s in potrditev Sklepa o ustanovitvi delovne skupine za usklajevanje omilitvenih ukrepov na veljavni trasi južne razbremenilne ceste na Bledu (R1 2091089 Bled S

9. Kadrovske zadeve Razrešitev člana sveta glasila Blejske novice in imenovanje novega člana

10. Kadrovske zadeve Predlog kandidata za skupno regijsko listo, BSC Poslovno podporni center d.o.o.

Skupni zapisniki delovnih teles – 21092020

Zapisnik 9. seje – 22092020

2. izredna seja 15.07.2020

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 9.7.2020

Vabilo na 2. izredno sejo

JRC gradivo

IZP_julij 2020

JRC_povzetek_julij_2020

PREDHODNA MNENJA NUP_december 2019

PRIMERJALNO VREDNOTENJE_julij 2020

PREDHODNA MNENJA NUP_julij 2020

RECENZIJA IZP_ODGOVORI PROJEKTANTA_maj 2020

RECENZIJA PRIMERJALNO VREDNOTENJE OKOLJSKI IN PROSTORSKI VIDIK_ODGOVORI PROJEKTANTA_julij 2020

RECENZIJA PRIMERJALNO VREDNOTENJE PROMETNI IN FUNKCIONALNI VIDIK_ODGOVORI_PROJEKTANTA_julij 2020

ZABELEŽKA RECENZIJSKE RAZPRAVE IZP_7_5_2020

ZABELEŽKA RECENZIJSKE RAZPRAVE PRIMERJALNO VREDNOTENJE_30_6_2020

Zapisnik 2. izredne seje

 

8. redna seja 23. 6. 2020

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 12. 6. 2020

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled 23. 6. 2020

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje z dne 19. 5. 2020

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru-2

5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-8

6. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji plovil

7. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2019

7.a. Poročilo Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2019

8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2019

9.Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2019 ter prog

9.a Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2019 ter program izvajanja za obdobje od 2020

10. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020

10.a. Poročilo koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020

10.b. Poročilo koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020 – Priloga 1A

10.c. Poročilo koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020 – Priloga 2A

11. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019

12. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019

12.a. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019

13. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja

13.a. Poročilo o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja

14. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled

15. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

16. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020

Skupni zapisniki delovnih teles

Zapisnik . 8.seje – 23062020

 

7. redna seja 19. 5. 2020

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 5. 2020

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled 19. 5. 2020

Vabilo na seje delovnih teles

Zapisnik seje Obora za gospodarstvo in turizem – objavljeno 12.5.2020

1. Potrditev mandata članu Občinskega sveta g. Dušanu Žnidaršiču

2. Potrditev mandata članu Občinskega sveta g. Boštjanu Razingerju

3. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 3. 12. 2019

4. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 20. 3. 2020

5. Pobude in vprašanja

6. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019

6. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019- dodatno gradivo- objavljeno 12.5.2020

6.a.Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019

6.b. Premoženjska bilanca Občine Bled za leto 2019 – dodatno gradivo – objavljeno 12. 5. 2020

7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1

8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled

11. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

12. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled

13. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020

14. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2019

14.a. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2019

15. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019

15.a. Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019

15.b. Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019 – sklep Sveta zavoda

16. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020

17. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2019

17.a. Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2019

18. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-6 Lip Bled

19. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled

20. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles -2

Zapisnik 7.redne seje -19052020

 

1. dopisna seja  20. 3. 2020

vabilo 1.dopisna seja OS

Točka 1 – Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1

Točka 2 – Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi MIR občin Bled Bohinj in Železniki

Točka 3 – Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled

Točka 4 – Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled

Točka 5 – Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-7

Točka 6 – Kadrovske zadeve – Sprejem sklepa o podelitvi občinskih priznanj Občine Bled za leto 2020

Skupni zapisniki 1. dopisne seje

Zapisnik 1. dopisne seje – 20032020

 

 

Obvestilo o preklicu 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled

Glede na razmere vezane na koronavirus in izogibanje medsebojnim stikom ter pridobljenimi stališči večine občinskih svetnikov, da bi se izvedla dopisna seja, je župan preklical izvedbo 7. redne seje, ki je bila sklicana za torek, dne 17.3.2020 ob 17.00.

 

7. redna seja 17. 3. 2020

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 6. 3. 2020

Vabilo na 7. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev mandata članu občinskega sveta

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 3. 12. 2019

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občina Bled, Bohinj in Železniki

5. Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled

5.b.Sprejem predloga Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled -DRSI-mnenje

6. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019

6.a.Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2019

7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1

7. I. splošni del proračuna

7. II. posebni del proračuna

7. Načrt razvojnih programov 2020-2023 in dalje

7. Priloga I-ekonomska klasifikacija

7. priloga II-programska klasifikacija

7. priloga III-povezava med programsko in funkcionalno klasifikacijo

7. Finančni načrt – nepremičnine 2020-Rebalans 1

7. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2020-Rebalans 1

7. Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 1

8. Sprejem osnutka Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

9.Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled-2

11. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-7

12. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled

13. Sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

14. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled

14.a. Spremembe Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled– objavljeno 9. 3. 2020

15. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020

15.a. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 – objavljeno 9. 3. 2020

16. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019

16.a. Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019

16.b. Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2019 – sklep Sveta zavoda

17. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020

17.a. Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2020

18. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2019

18.a. Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2019

19. Sprejem Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-6 Lip Bled

20. Kadrovske zadeve

6. redna seja 3. 12. 2019

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 22. 11. 2019

Vabilo na 6. redno sejo

Vabilo na 6. redno sejo – objavljeno 25. 11. 2019

Vabilo na seje delovnih teles

Vabilo na seje delovnih teles – objavljeno 25. 11. 2019

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 24. 9. 2019

2. Pobude in vprašanja

3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020

4. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno – Polica »ZN KO – S2«

5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki

6. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki – objavljeno 27. 11. 2019

7. Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled

8. Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bled

9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-6

10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2020

10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leti 2020 in 2021 – objavljeno 25. 11. 2019

11. Seznanitev s statusom oskrbovanih stanovanj – investitor MIJAKS Bled d.o.o.

12. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa, ki je bil sprejet na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Bled dne 19. 2. 2019 (Jarška cesta)

13. Kadrovske zadeve- imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

14. Seznanitev s Poročilom o izvajanju prikazov temeljnih postopkov oživljanja in uporabe zunanjega avtomatskega defibrilatorja v sklopu projekta Oživimo Bled v letu 2018

Skupni zapisniki delovnih teles

 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Bled 3.12.2019

 

5. redna seja 24. 9.2019

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 13. 9. 2019

Vabilo na 5. redno sejo občinskega sveta Občine Bled 24. 9. 2019

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev mandata občinskemu svetniku

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 11. 6. 2019

3. Pobude in vprašanja

3. Pobude in vprašanja– dopolnitev objavljena 16. 9. 2019

4. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno – Polica »ZN KO – S2«

4.a. Obrazložitev k odloku_POSZ_ZN Koritno

4.b. Obrazložitev tehnične uskladitve gradiva

4.c. Elaborat_POSZ_ZN-Koritno

4.č. Priloga A – Območje opremljanja

4.d. Priloga B – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture

4.e. Priloga C – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje

4.f. Priloga D – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje

4.g. Priloga E – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalno omrežje

4.h. Priloga F – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Metorno omrežje

4.i. Primerjava višine KP za različne variante_priloga 2

4.j. Višina komunalnega prispevka po posameznem objektu_priloga1

5. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020

5.a. Obrazložitev Proračuna Občine Bled za leto 2020

5.b. I. splošni del-1

5.b. I. splošni del-2

5.c. II. posebni del

5.č. III. Načrt razvojnih programov od 2020 do 2023 in dalje

5.d. Priloga I_Programska klasifikacija

5.e. Priloga II_Ekonomska klasifikacija

5.f. Priloga III_Povezava med programsko in funkcionalno klasifikacijo

5.g. Kadrovski načrt 2020 in 2021

5.h. Stanovanjski program 2020

5.i. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture 2020

5.j. Letni program športa za leto 2020

5.k. Letni načrt ravnanja z nepremičnega premoženja za leto 2020

5.l. Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020

6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

7. Sprejem Odloka o tretjih spremembah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

8. Sprejem Odloka o tretjih spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda

9. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi – Kurej Zasip

9.a. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi – Kurej Zasip – Elaborat

10. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za zagotovitev priključka novogradnji na parceli 517 _ 5 k.o. Bled

10.a. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za zagotovitev priključka novogradnji 517_5 k.o. Bled – Tekstualni del

11. Sprejem osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled

11. a. Sprejem osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled- pregledna karta:

12. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled-1

13. Seznanitev s Poročilom o opravljanju GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v občini Bled v letu 2018

13.a. Poročilo o opravljanju GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v občini Bled v letu 2018

14. Kadrovska zadeva

Skupni zapisniki delovnih teles – potrjeni

Zapisnik 5. seje – 24092019

 

4. redna seja 11. 6. 2019

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 31. 5. 2019

Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled 11. 6. 2019

Vabilo na seje delovnih teles

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 16. 4. 2019

2. Pobude in vprašanja

3. Razpolaganje z občinskim premoženjem

4. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne

5. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne

6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-5

7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018

8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki)

9. Sprejem osnutka Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno – Polica »ZN KO – S2«

10. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled

11.Potrditev IP za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in DIIP za razširitev pogodbe za «Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih

12.Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled«

13. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018

14. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019

15.Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave al

16. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018

17. Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled

18. Kadrovske zadeve -imenovanje predstavnika v svet zavetišča za zapuščene živali

Skupni zapisniki delovnih teles – potrjeni

Zapisnik 4. redne seje – potrjen

 

3. redna seja – 16. 4. 2019

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 5. 4. 2019

Vabilo na 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled 16. 4. 2019

Vabilo na seje delovnih teles

Vabilo na sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje 11. 4. 2019 – objavljeno 8.4.2019

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje z dne 19. 2. 2019

2. Pobude in vprašanja

3. Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020 – Ocena razvojnega položaja občine in poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018

3.a. Razvojni program Občine Bled 2009 – 2020 – Ocena razvojnega položaja občine in poročilo o uresničevanju ciljev in projektov do leta 2018

4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-5

5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje 2019-2021

5.a. Poročilo koncesionarja Adriaplin za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje 2019-2021

6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2019-2020

7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2018 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2019-2021

7. a. Finančno poročilo za leto 2018 -WTE

8. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2018

9. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2018

10. Sprejem Poslovno-računovodskega poročila Turizma Bled za leto 2018

10.a. Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2018

11. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019

11.a. Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2019

11.b. Poslovni načrt Turizma Bled – dodatna pojasnila

11.c. Poslovni načrt Turizma Bled- plan 2019 in realizacija 2018

12. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2018

12.a. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2018 – letno poročilo

13. Sprejem Sklepa o razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v Občini Bled ZK Bled

14. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2018

15.Kadrovske zadeve-Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska«

Skupni zapisniki delovnih teles – 3. redna seja delovnih teles – potrjeni

 

2. redna seja – 19. 2. 2019

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 7. 2. 2019

Vabilo na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled 19. 2. 2019

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 10. 12. 2018

3. Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 29. 1. 2019

4. Pobude in vprašanja

5.Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019

5.a. Obrazložitev proračuna 2019 – dopolnjen predlog

5.b. I. splošni del

5.c. II.posebni del

5.č. III. NRP od 2019 do 2022 in dalje

5.d. Priloga I._Ekonomska klasifikacija

5.e. Priloga II._Programska klasifikacija

5.f. Priloga III._Povezava med programsko in funkcionalno klasifikacijo

5.g. Kadrovski načrt 2019 in 2020

5.h. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019

5.i. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture za leto 2019

5.j. Letni program športa za leto 2019

5.k. Stanovanjski program 2019

6. Sprejem Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 0

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 1

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 2

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 3

6.a. Priloga 1_P140810_ureditveno območje programa opremljanja

6.b. Priloga 2_P140810_zbirna karta obravnavane komunalne opreme

6.c. Priloga 3_P140810_obračunsko območje – javne površine

6.č. Priloga 4_P140810_obračunsko območje – vodovodno omrežje

6.d. Priloga 5_P140810_obračunsko območje – kanalizacijsko omrežje

7.Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2018 in sprejem Programa izvajanja GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled za obdobje 2019-2022

8. Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe

9. Ugotovitev javne koristi za odkup zemljišč – javne ceste

9.a. RAZGLEDNA

9.b. KORITNO VI

9.c. SELIŠKA

9.d. JARŠKA

9.e. NASELJE JAKA BERNARDA

9.f. LEVSTIKOVA III

9.g. PREČNA ULICA

9.h. CANKARJEVA CESTA

10. Predlog uskladitve poteka meje občine Bled z mejami parcel – uskladitev meje s sosednjima občinama Gorje in Radovljica

10.a. Predlog uskladitve poteka meje občine Bled z mejami parcel – uskladitev meje s sosednjima občinama Gorje in Radovljica – Obrazec Radovljica-Bled

10.b. Predlog uskladitve poteka meje občine Bled z mejami parcel – uskladitev meje s sosednjima občinama Gorje in Radovljica – Obrazec Bled-Gorje

10.c. Predlog uskladitve poteka meje občine Bled z mejami parcel – prikaz poteka spremenjene meje z občino Radovljica

11. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled

11.a. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled – predlog Save turizem d.d.

11.b. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled – predlog TD Bohinjska Bela, TD Ribno, TD Zasip

12. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019

12.a. Sklep Sveta Zavoda Turizma Bled o sprejemu poslovnega načrta Turizma Bled za leto 2019

12.b. Poslovni načrt Turizma Bled za leto 2019

13. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2019

13.a. Finančni načrt Zavoda za kulturo 2019 po vsebinskih sklopih

14. Kadrovske zadeve

14. a. Imenovanje Nadzornega Odbora

14. b. Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta in drugih predstavnikov Občine, ki jih imenuje Občinski svet za še nezasedena mesta

14. c. Podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2019

Skupni zapisniki delovnih teles – 1. redna seja delovnih teles – potrjeni

Zapisnik 2. redne seje

 

1. izredna seja – 29. 1. 2019

Datum objave na spletni strani Občine Bled: 24. 1. 2019.

Vabilo na 1. izredno sejo

1. Sprejem dnevnega reda 1. izredne seje

2. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Bled

3. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta in drugih predstavnikov občine, ki jih imenuje občinski svet

4. Seznanitev s ključnimi projekti občine Bled v letu 2019 in dalje ter razprava o izhodiščih za pripravo Proračuna Občine Bled za leto 2019

Sklep o seznanitvi s ključnimi projekti občine Bled v letu 2019 in dalje ter razpravi o izhodiščih za pripravo Proračuna Občine Bled za leto 2019

Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta

 

1. redna (konstitutivna) seja – 10. 12. 2018

Datum objave na spletni strani Občine Bled: 29. 11. 2018.

Vabilo na 1. redno – konstitutivno sejo

Poročilo o  izidu rednih volitev  Občinskega sveta Občine Bled

Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Bled

 

Mandat 2014 – 2018

 

18. redna seja – 25. 9. 2018

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 14. 9. 2018

Vabilo na 18. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje z dne 5. 6. 2018

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019

4.a. Obrazložitev Proračuna Občine Bled za leto 2019

4.b. I. splošni del

4.c. II. posebni del

4.č. III. NRP 2019 do 2022 in dalje

4.d. priloga II. Ekonomska klasifikacija

4.e. priloga I. Programska klasifikacija

4.f. priloga III. Povezava med programsko in funkcionalno klasifikacijo

4.g. Kadrovski načrt 2019 in 2020

4.h. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

4.i. Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019

4.j. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture 2019

4.k. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2019

4.l. Stanovanjski program 2019

5. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

6. Sprejem Odloka o programu opremljana stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27 Seliše na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 0

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 1

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 2

6. P140810 Program opremljanja stavbnih zemljišč – BL-27 Seliše na Bledu (računski del) -Priloga 3

6.a. Priloga 1_P140810_ureditveno območje programa opremljanja

6.b. Priloga 2_P140810_zbirna karta obravnavane komunalne opreme

6.c. Priloga 3_P140810_obračunsko območje – javne površine

6.č. Priloga 4_P140810_obračunsko območje – vodovodno omrežje

6.d. Priloga 5_P140810_obračunsko območje – kanalizacijsko omrežje

7. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne

8. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne

9. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017

9.a. Poslovno-računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2017

10. Seznanitev z Akcijskim načrtom v projektu Slovenia Green

10.a. Akcijski načrt Slovenia Green

11. Sprejem predloga Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji

12. Sprejem soglasja k Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019

13. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017

13.a. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017-računovodsko poročilo

14.Sprejem Sklepa o uskladitvi in razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ na področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled

14.a. Sklep Sveta Zavoda za kulturo

15. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled

16. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi

17. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2017

17. a. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2017

18. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled

Zapisnik 18. redne seje

Zapisniki delovnih teles

 

17. redna seja – 5. 6. 2018

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 25. 5. 2018

Vabilo na 17. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje

2. Potrditev mandata občinskemu svetniku

3. Potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 15. 2. 2018

4. Pobude in vprašanja

5. Sprejem predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled

6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu

7. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE – 6 (Lip Bled)

8. Sprejem osnutka Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled

9. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025

10. Sprejem osnutka Odloka o turistični taksi v Občini Bled

11. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017

12.Sprejem osnutka Akta o ustanovitvi zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji

13. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017

14. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Rebalans 1

15. Ravnanje s stvarnim premoženjem

16. sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-4

17. Sprejem osnutka Pravilnika spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil

18. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju oskrbovanih stanovanj Mijaks Bled, parc. št. 1220-del, k. o. Želeče

19. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017

20. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne

21. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne

22. Kadrovske zadeve

23. Razno (seznanitev z namero o pobratenju)

Skupni zapisniki delovnih teles

 

16. redna seja – 15. 2. 2018

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 5. 2. 2018

 

Vabilo na 16. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje

2. Potrditev zapisnika 15. redne seje z dne 19. 12. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Sprejem Obvezne razlage Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled

6. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu

    

7. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2018

8. Sprejem Sklepa o izstopu iz konzorcija CERO Gorenjska

9. Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Bled za obdobje 2018 – 2021

10. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2017 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2018-2020

11. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2017 s predstavitvijo investicijskih namer za obdobje 2018-2020

11. a. Poročilo o izvajanju koncesije Adriaplin_leto 2017

11. b. Situacija za letno porocilo Adriaplin Bled 2017

12. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Petrol za leto 2017 in sprejem Programa izvajanja gospodarske javne službe v Občini Bled za obdobje 2018-2020

13. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2017 s predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2018-2020

14. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil

15. Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bled

16. Kadrovske zadeve

17. Razno (predstavitev projekta Oživimo Bled)

 

Skupni zapisniki delovnih teles

 

 

15. redna seja – 19. 12. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 12. 2017

 

Vabilo na 15. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 19. 9. 2017

3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 19. 10. 2017

4. Pobude in vprašanja

5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem (izvzem iz JD)

6. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018

6. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Obrazložitev

6. I.splošni del

6. II.posebni del

6. priloga I_Ekonomska klasifikacija

6. priloga II_Programska klasifikacija

6. priloga III_Povezava med Programsko in Funkcionalno klasifikacijo

6. NRP 2018 do 2021 in dlje

6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2018

6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2018 – finančni načrt tabela

6. Stanovanjski program Občine Bled za 2018

6. Letni program športa v Občini Bled za leto 2018

6. Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture 2018

6. Kadrovski načrt 2018 in 2019

7. Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

8. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda-2

8.a. Razdelitev območja na pasove in podobmočja

8.b. Ureditvena situacija

8.c. Ureditvena situacija s prikazom rešitev v zvezi s posameznimi objekti

8.č. Ureditvena situacija s prikazom ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave

8.d. Načrt parcelacije

9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2018

10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2018

11. Seznanitev s pristopom Bleda v zeleno shemo slovenskega turizma

12. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles

2. izredna seja – 19. 10. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 13. 10. 2017

Vabilo na 2. izredno sejo

14. redna seja  – 19. 9. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 9. 2017

Vabilo na 14. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 15. 6. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe

5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-3

6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2

6.a. I.splošni del

6.b. II.posebni del

6.c. III. NRP 2017 do 2020 in dalje

6.č. Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja 2017-rebalans 2

6.d. Stanovanjski program Občine Bled za 2017-rebalans 2

6.e. Letni program športa 2017 – rebalans 2

7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018

7. Obrazložitev-Proračun 2018

7.a. I. splošni del

7.b. II. posebni del

7.c. III. NRP 2018 do 2021 in dalje

7.č. Priloga I – Ekonomska klasifikacija

7.d. Priloga II – Programska klasifikacija

7.e. Priloga III – Povezava med PK in FK

7.f. KADROVSKI NAČRT 2018 IN 2019

7.g. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (podrobno) 2018

7.h. Finančni načrt – razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja 2018

7.i. Stanovanjski program Občine Bled za 2018

7.j. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2018

7.k. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture 2018

8. Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev s spremembami in dop

9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016

9. a. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016

10. Kadrovske zadeve

Skupni zapisniki delovnih teles

 

13. redna seja – 15. 6. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 6. 2017

Vabilo na 13. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 16. 3. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Informacija o podpisu sporazumov o sofinanciranju Severna razbremenilna cesta, ureditve priključkov za naselje Koritno in obrtno cono ≫Lisice≪

5. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled

6. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled

7. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1

8. Seznanitev s Poslovno računovodskim poročilom Turizma za leto 2016, sprejem soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma za leto 2017 in seznanitev z uporabo znamke Bled ImagoParadisi

9. Sprejem (dopolnjenega) osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje RE – 6 (Lip Bled)

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3

11. Kadrovske zadeve

12. Razno

Zapisniki delovnih teles

Zapisnik 13. redne seje

 

12. redna seja – 16. 3. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 9. 3. 2017

Vabilo na 12. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

Zapisniki delovnih teles

13. Zaključni račun proračuna občine Bled za leto 2016

Zapisnik 12. redne seje

11. redna seja – 15. 12. 2016

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 12. 2016

Vabilo na 11. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

10. redna seja – 22. 9. 2016

1. dopisna seja

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 17. 6. 2016

9. redna seja – 21.04.2016

8. redna seja – 15.03.2016

7. redna seja – 22.12.2015

6. redna seja – 15.9.2015

5. redna seja – 15.6.2015

4. redna seja – 17. 3. 2015

3. redna seja – 23. 12. 2014

2. redna seja – 25. 11. 2014

1. izredna seja – 23.10.2014

1. redna – konstitutivna seja – 16.10.2014

Mandat 2010 – 2014

20. redna seja, 31. 7. 2014

19. redna seja, 17. 6. 2014

18. redna seja, 18. 3. 2014

17. redna seja, 3. december 2013

16. redna seja, 1. oktober 2013

15. redna seja, 9. julij 2013

14. redna seja, 14. maja 2013

13. redna seja, 19. februar 2013

12. redna seja, 18. december 2012

11. redna seja, 13. november 2012

4. izredna seja, 17. oktober 2012

10. redna seja, 4. september 20129

9. redna seja, 19. junij 2012

8. redna seja, 3. april 2012

7. redna seja, 28. februar 2012

3. izredna seja, 21. december 2011

6. redna seja, 29. november 2011

5. redna seja, 27. september 2011

4. redna seja, 28. junij 2011

3. redna seja, 19. april 2011

2. redna seja, 15. februar 2011

2. izredna seja, 15. marec 2011

1. izredna seja, 11. januar 2011

1. dopisna seja, 13. januar 2011

1. redna – konstitutivna seja, 23. november 2010

Mandat 2006 – 2010

15. redna seja, 17. februarja 2009

14. redna seja, 16. decembra 2008

13. redna seja, 18. novembra 2008

12. redna seja, 30. septembra 2008

11. redna seja, 17. junija 2008

10. redna seja, 20. maja 2008

9. redna seja, 8. aprila 2008

8. redna seja, 5. februarja 2008

7. redna seja, 18. decembra 2007

6. redna seja, 15. novembra 2007

5. redna seja, 2. oktobra 2007

Skip to content