Gradivo za tekočo sejo

10. REDNA SEJA, 22. 9. 2016

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 15. 9. 2016

 

Vabilo na 10. redno sejo 22. 9. 2016

vabilo-na-seje-delovnih-teles

1. Sprejem dnevnega reda 10.redne seje

2.Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 21. 4. 2016

3.Potrditev zapisnika 1. dopisne seje z dne 22. 6. 2016

4.Pobude in vprasanja

5.Pridobivanje in razpolaganje z obcinskim premoženjem

6.Sprejem Odloka o spremembah obcinskega podrobnega prostorskega nacrta ozje središče Bleda

7-sprejem-predloga-odloka-o-proracunu-obcine-bled-za-leto-2017-in-sprejem-sklepa-o-zadolzitvi

8-sprejem-osnutka-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-statuta-obcine-bled

9-sprejem-osnutka-odloka-o-spremembah-in-dopolnitvah-poslovnika-obcinskega-sveta-obcine-bled

10-sprejem-soglasja-k-preciscenemu-besedilu-statuta-osnovnega-zdravstva-gorenjske-ozg

11-sprejem-elaborata-o-oblikovanju-cen-storitev-obvezne-obcinske-gospodarske-javne-sluzbe-oskrba-s-pitno-vodo-v-obcini-bled

12-seznanitev-s-porocilom-zavoda-za-kulturo-bled-za-leto-2015-in-informacija-o-celovitem-urejanju-grajskega-kompleksa-s-pristavo

13-seznanitev-s-porocilom-turizma-bled-za-leto-2015-in-sprejem-soglasja-k-letnemu-financnemu-nacrtu-turizma-bled-za-leto-2017

14-sprejem-sklepa-o-pristopu-v-omrezje-obcin-povezanost-v-alpah

15-a-soglasje-k-imenovanju-direktorja-zavoda-osnovnega-zdravstva-gorenjske

16. Razno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content