Prostorski dokumenti

logo-piso

Občinski prostorski načrt OPN

Zazidalni načrt za območje urejanja KORITNO – POLICA ZN KO – S2

PROJEKTNA ŠTUDIJA INDIVIDUALNE STANOVANJSKE ZAZIDAVE ZA BLEJSKI KOT

Javna razgrnitev: OPPN Seliše

Javna razgrnitev OPPN: Severna razbremenilna cesta

Stališča do pripomb in predlogih podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za SRC

Javna razgrnitev OPPN: Ožje središče Bleda

  1. spremembe OPPN: Ožje središče Bled
  1. javna razgrnitev OPPN: Ožje središče Bleda

Javna objava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«, ki je bila od 25. 7. 2014 do 5. 9. 2014

Javna razgrnitev sprememb dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«, nastalih na osnovi zavzetih stališč do pripomb in predlogov

GRAFIČNI DEL:

OBRAZLOŽITEV:

ODLOK:

OPPN RE-6 Lip Bled: