Prostorski dokumenti

logo-piso

Občinski prostorski načrt OPN

 

Zazidalni načrt za območje urejanja KORITNO – POLICA ZN KO – S2

PROJEKTNA ŠTUDIJA INDIVIDUALNE STANOVANJSKE ZAZIDAVE ZA BLEJSKI KOT

Javna razgrnitev: OPPN Seliše

Spremembe OPPN Seliše

Javna razgrnitev OPPN: Severna razbremenilna cesta

Stališča do pripomb in predlogih podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za SRC

Javna razgrnitev OPPN: Ožje središče Bleda

  1. spremembe OPPN: Ožje središče Bled
  1. javna razgrnitev OPPN: Ožje središče Bleda

Javna objava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«, ki je bila od 25. 7. 2014 do 5. 9. 2014.

Javna razgrnitev sprememb dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Ožje središče Bleda«, nastalih na osnovi zavzetih stališč do pripomb in predlogov

GRAFIČNI DEL:

OBRAZLOŽITEV:

ODLOK:

2. SPREMEMBE OPPN (javna razgrnitev v času od 28. 7. 2017 do 28. avgusta 2017)

Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev OPPN Ožje središče Bleda

GRAFIKE (javna razgrnitev v času od 28. 7. 2017 do 28. avgusta 2017)

TEKSTUALNI DEL (javna razgrnitev v času od 28. 7. 2017 do 28. avgusta 2017)

SMERNICE K 2. SPREMEMBI OPPN (javna razgrnitev v času od 28. 7. 2017 do 28. avgusta 2017)

Stališča do pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka 2. sprememb in dopolnitev OPPN Ožje središče Bleda (oktober 2017)

Javna razgrnitev OPPN: RE-6 Lip Bled

GRAFIČNI DEL

OKOLJSKO POROČILO

TEKSUALNI DEL

STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA NA OPPN LIP BLED