Projekti

Projekti v izvajanju:

street-logoS.T.R.E.E.T.

Projekt S.T.R.E.E.T. je namenjen usposabljanju mladih brezposlenih oseb, ki si bodo preko spletnega izobraževanja in petdnevnih študijskih tur v Werfenweng, Torino in London razširili svoja obzorja o trajnostni mobilnosti in turizmu. Projekt je financiran z evropskimi sredstvi programa Erasmus+.

Več o projektu:

Vabljeni, da izpolnite prijavnico (http://www.streetproject.eu/?page_id=328) in se pridružite brezplačnemu izobraževanju. Osnovni tečaj (ki bo potekal preko spletne učilnice) bo odprt med 1. marcem in 25. aprilom 2017. Tečaj bodo lahko nadaljevali trije Blejci, stari med 20 in 35 let, ki trenutno niso zaposleni in so uspešno zaključili osnovni tečaj. Nadaljevalni tečaj je zasnovan po principu študijskih obiskov v tujini. Udeleženci bodo v svojih enotedenskih obiskih podrobneje spoznali prometno politiko in turizem v Londonu, Werfenwengu in Torinu.

 

 

logo-erasmus


gems_banner_200x200GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability

Občina Bled se je kot članica konzorcija »Alpine Pearls« vključila v projekt GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability, ki ga sofinancira EACEA iz programa Evropa za državljane. Otvoritvena slovesnost je potekala v Werfenwengu v Avstriji 24. in 25. septembra 2016. Projekt koordinira združenje »Alpine Pearls«, vanj pa so poleg Bleda vključene še občine iz Werfenwenga (Avstrija), Bad Reichenhalla (Nemčija), Forni di Sopra (Italija) in Moena (Italija). V naslednjih dveh letih se predvideva izpeljava petih mednarodnih dogodkov, ki spodbuja aktivno državljanstvo v obravnavanih skupnostih.

Več o projektu:


LAKtive Tourism

Cilj projekta je kreacija novega turističnega produkta izven turistične sezone za starejšo populacijo (nad 55 let). Projekt spodbuja k potovanju starejših ljudi med partnerskimi mesti izven sezone in na ta način prispeva k desezonalizaciji in krepitvi malih in srednjih turističnih podjetij, ki v času nizke turistične sezone nimajo ustreznega trga.

Nov turistični produkt vključuje organiziran tri do pet dnevni program z vključeno namestitvijo in transportom med bivanjem, vodene obiske znamenitosti (kulturne, zgodovinske, naravne, znanstvene, verske, …), aktivnosti na jezeru in ob jezeru, obedovanja z zabavo in degustacijo tipičnih lokalnih produktov, učenje tujih jezikov, ponekod pa tudi medicinsko oskrbo.

V projekt so poleg Bleda vključene še občine Iseo (Italija), Ohrid (Makedonija), Manzanares El Real (Španija), Leitrim (Irska), Canadia Canavese (Italija). Kot podporni partnerji v projektu nastopajo še Društvo upokojencev Bled, VIS POJ Ohrid in COOPTUR SARL.

Prosimo vas, da sodelujete v anketi in nam pomagate pri oblikovanju novega turističnega produkta. Anketa vam ne bo vzela več kot 5 min časa. Anketa poteče 14. 3. 2016.

Več o projektu:


Mala barja – MARJA

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem

Akronim: Mala barja – Marja

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstno biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2017 – 30. 10. 2021

Vodilni partner: Zavod za varstvo narave

Projektni partnerji: Občina Bled, Občina Logatec, Občina Trzin, PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče (Zavod PARNAS)

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Projekt naslavlja habitatne tipe bazična nizka barja (HT 7230), prehodna barja (HT 7140) in travnike s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae, HT 6410) ter vrsti barjanski okarček (Coenonympha oedippus, SP 1071) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii, SP 1903). Skupna značilnost tarčnih habitatnih tipov in vrst je vezanost na povišan nivo talne vode ter obstoj pritiskov in groženj, ki so posledica antropogenih sprememb: gnojenje, spremembe vodnega režima, zaraščanje, prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in v nekaterih primerih neusmerjen obisk (teptanje s strani obiskovalcev). Zaradi svoje majhnosti so območja s temi habitatnimi tipi in vrstami še posebej ranljiva, stanje njihove ohranjenosti pa ima trend slabšanja.
V projektu bomo z odkupom zemljišč in vzpostavitvijo skrbništva ter pogodbenega varstva omogočili ustrezno upravljanje na površinah s tarčnimi habitatnimi tipi in vrstami. Na skupno 53,7 ha bomo z ukrepi odstranjevanja zarasti, odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in vzpostavitvijo primerne kmetijske prakse izboljšali stanje ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst. Na skupno 11,3 ha pa bomo z izboljšanjem vodnega režima in odstranitvijo večje zarasti omogočili obnovitev HT in habitatov vrst.
Na nekaterih območjih, kjer je smiselno in naravovarstveno sprejemljivo, bomo poleg neposrednih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih habitatnih tipov in vrst uredili tudi obiskovanje in doživljanje narave ter pripravili vsebine za interpretacijo na zgledno urejenih naravovarstvenih površinah. Aktivnosti informiranja in komuniciranja bodo usmerjene v ozaveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva, otrok, strokovne javnosti in obiskovalcev ohranjene narave.

Vloga Občine Bled v projektu: Na projektnih območjih Natura 2000 Bled – Podhom, Brje – Zasip in Povirje vzhodno od Bodešč odkupiti zemljišča, odstranjevati zarast in tujerodne rastlinske vrste, izboljšati hidrološke razmere, vzpostaviti prilagojeno kmetijsko prakso in na območju Bodešč postaviti interpretacijsko infrastrukturo.

Več o projektu: https://www.malabarja-marja.si/ 


UNITED STATES OF EUROPE

Občina Bled je na razpisu evropskega programa “Evropa za državljane” pridobila nepovratna sredstva za mreženje z občino Subotica iz Srbije. Namen projekta je spodbujanje evropskega državljanstva in izboljšanja pogojev za civilno in demokratično sodelovanje na ravni EU, kar bomo dosegli z vključitvijo neposredne javnosti na predavanjih, delavnicah in debatnih krožkih, kjer bomo s pomočjo nevladnih organizacij in obiskom evropskega poslanca vzpodbujali aktivno državljanstvo in poudarili pomen medkulturnega sodelovanja. Preko panelov bomo orisali trenutno problematiko evroskepticizma, ki je posledica imigrantske krize. Občina Subotica se namreč nahaja na imigrantski balkanski poti in je še toliko bolj relavanten partner na tem področju. Tekom projekta bomo poudarili pomembnost formalnega in neformalnega izobraževanja za preprečitev radikalizacije, ki vodi v nasilen ekstremizem. V diskusiji se bomo dotaknili rezultatov predhodnih aktivnosti in začrtali boj proti stigmatizaciji imigrantov in poudarjali pomembnost spodbujanja medkulturnega dialoga in skupnega razumevanja EU. Ob koncu bomo preko delavnic in debat govorili o prihodnosti EU kot konfederaciji in zaključili projekt z delavnico, kako vidijo otroci prihodnost EU, v kateri bodo živeli. Dogodki se bodo odvijali med 12. in 13. aprilom 2018 v Hotelu Krim, Festivalni dvorani Bled in na Blejskem gradu.

Diskusija z evropskim poslancem Francem Bogovič: “EU kot svetovni akter”

Prikaz raznolikosti med Subotico in Bledom.

Obisk evropske komisarke za mobilnost in promet, Violete Bulc.

Zaključek konference na Blejskem gradu.

Program – United states of Europe

Izzivi migracij na Bledu in v Subotici – vabilo na dogodek

Videoklip dogodka – vir: Bled tv

More information about the project – english


ENERGETSKA SANACIJA “VILA ZORA BLED”

Občine Bled (z objektom Vila Zora Bled), Radovljica (z objektom Vrtec Radovljica) in Preddvor (z objektom Dom krajanov Preddvor) so pristopile k energetski sanaciji svojih javnih objektov v skupni vrednosti cca. 700.000 € in pridobile v letu 2017 sredstva sofinanciranja v skupni višini 176.659,83 EUR (159.366,25 € s strani Kohezijskega sklada in 28.123,45 € s strani slovenske udeležbe -Ministrstva za infrastrukturo).

Občini Bled za skupno vrednost investicije 215.000€ pripada znesek sofinanciranja 64.720,25€.

Občina Bled je z izbranim najugodnejšim izvajalcem ZIR d.o.o., Ljubljana podpisala pogodbo in dne 9.11.2017 pričela z energetsko sanacijo objekta:

  • zamenjavo strehe, odtokov, žlebov z Alu eloksirano pločevino v izgledu staranega bakra
  • dodatno toplotno izolacijo podstrešja
  • zamenjavo stavbnega pohištva: menjava starih lesenih oken in vrat, ki so dotrajana in neustrezna današnjim energetskim standardom (del oken je enojnih vezanih z dvoslojno zasteklitvijo, del oken je škatlastih) z novimi okni / vratmi iz lesenega materiala, vključno z zamenjavo okenskih polic in s kovanim okovjem, vse po smernicah Zavoda ZVKDS iz Kranja)
  • poseg v fasadni ovoj žal zaradi kulturnovarstvenih razlogov ni dopusten, so se pa sanirali najbolj kritični predeli
  • postavitev električne polnilnice za avtomobile

V letu 2017 je Občina Bled izvedla planirana dela (toplotna izolacija podstrešja in pričetek sanacije strehe) v vrednosti cca. 25.000,00 EUR.

Ostala dela v vrednosti cca. 190.000,00 EUR so bila izvedena v letu 2018: glavna aktivnost obnovitvenih del, t.j. zamenjava stavbnega pohištva ter postavitev električne polnilnice za avtomobile.

Dela so bila zaključena 18. 5. 2018.

Cilji investicijskega projekta so:

  • z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljše pogoje za dejavnosti v javnih objektih;
  • izboljšanje delovnega ugodja v javnih objektih;
  • prihranek pri stroških za energijo;
  • zmanjšanje emisij CO2 v okolje;
  • upoštevanje normativov, ki jih postavlja PURES

V naslednjih letih bomo pristopili še k statični sanaciji objekta – potrebne ojačitve in sanacije lesenih stropov oz. medetažnih plošč, sten ter drugih konstrukcijskih elementov, s preureditvijo prostorov ter k sanaciji fasade s kamnoseškimi elementi (okenski okvirji iz tufa- zelena znamenitost Gorenjske, ki so jo kopali v kamnolomu Peračica).

Javno naročilo je delno sofinancirano s strani Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


SKUPNI PROMETNI PROSTOR VESLAŠKA PROMENADA BLED

Cilj operacije je uvedba skupnega prometnega prostora na Veslaški promenadi od vstopa v Zdraviliški park do križišča z ulico Pod Gradom z namenom izboljšanja pogojev (večja prehodnost in boljša dostopnost, hitrost potovanja, skrajšanje povezav, širše povezave) za pešce, kolesarje in javni potniški promet (fijakerji, cestni vlakec). Z operacijo bomo umirili motorni promet, obnovili cestišče, uredili odvodnjavanje, povečali udobje pešcev in kolesarjev z ureditvijo javne razsvetljave, zasaditvijo novih dreves, namestitvijo urbane opreme (pitnika, naslonov za kolesa, klopi, smerokazov, informacijskih tabel). Z novimi prometnimi pravili in jasno prometno signalizacijo se bo povečala varnost udeležencev v prometu, poskrbljeno bo za čim večje udobje ranljivih skupin. Vse to v luči promocije trajnostne mobilnosti v vsakdanjem življenju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji.