Projekti

Projekti v izvajanju:

street-logoS.T.R.E.E.T.

Projekt S.T.R.E.E.T. je namenjen usposabljanju mladih brezposlenih oseb, ki si bodo preko spletnega izobraževanja in petdnevnih študijskih tur v Werfenweng, Torino in London razširili svoja obzorja o trajnostni mobilnosti in turizmu. Projekt je financiran z evropskimi sredstvi programa Erasmus+.

Več o projektu:

Vabljeni, da izpolnite prijavnico (http://www.streetproject.eu/?page_id=328) in se pridružite brezplačnemu izobraževanju. Osnovni tečaj (ki bo potekal preko spletne učilnice) bo odprt med 1. marcem in 25. aprilom 2017. Tečaj bodo lahko nadaljevali trije Blejci, stari med 20 in 35 let, ki trenutno niso zaposleni in so uspešno zaključili osnovni tečaj. Nadaljevalni tečaj je zasnovan po principu študijskih obiskov v tujini. Udeleženci bodo v svojih enotedenskih obiskih podrobneje spoznali prometno politiko in turizem v Londonu, Werfenwengu in Torinu.

 

 

logo-erasmus


gems_banner_200x200GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability

Občina Bled se je kot članica konzorcija »Alpine Pearls« vključila v projekt GEMS – inteGration and Solidarity European Models for Sustainability, ki ga sofinancira EACEA iz programa Evropa za državljane. Otvoritvena slovesnost je potekala v Werfenwengu v Avstriji 24. in 25. septembra 2016. Projekt koordinira združenje »Alpine Pearls«, vanj pa so poleg Bleda vključene še občine iz Werfenwenga (Avstrija), Bad Reichenhalla (Nemčija), Forni di Sopra (Italija) in Moena (Italija). V naslednjih dveh letih se predvideva izpeljava petih mednarodnih dogodkov, ki spodbuja aktivno državljanstvo v obravnavanih skupnostih.

Več o projektu:


LAKtive Tourism

Cilj projekta je kreacija novega turističnega produkta izven turistične sezone za starejšo populacijo (nad 55 let). Projekt spodbuja k potovanju starejših ljudi med partnerskimi mesti izven sezone in na ta način prispeva k desezonalizaciji in krepitvi malih in srednjih turističnih podjetij, ki v času nizke turistične sezone nimajo ustreznega trga.

Nov turistični produkt vključuje organiziran tri do pet dnevni program z vključeno namestitvijo in transportom med bivanjem, vodene obiske znamenitosti (kulturne, zgodovinske, naravne, znanstvene, verske, …), aktivnosti na jezeru in ob jezeru, obedovanja z zabavo in degustacijo tipičnih lokalnih produktov, učenje tujih jezikov, ponekod pa tudi medicinsko oskrbo.

V projekt so poleg Bleda vključene še občine Iseo (Italija), Ohrid (Makedonija), Manzanares El Real (Španija), Leitrim (Irska), Canadia Canavese (Italija). Kot podporni partnerji v projektu nastopajo še Društvo upokojencev Bled, VIS POJ Ohrid in COOPTUR SARL.

Prosimo vas, da sodelujete v anketi in nam pomagate pri oblikovanju novega turističnega produkta. Anketa vam ne bo vzela več kot 5 min časa. Anketa poteče 14. 3. 2016.

Več o projektu:


Celostna prometna strategija Občine Bled

Brez naslovaObčina Bled si je v Razvojnem programu Občine Bled 2009 – 2020 v okviru prednostne usmeritve 1 (Zelena alpska občina) med drugimi zadala cilj trajnostno usmeriti prometno politiko z naslednjimi ukrepi: izgradnja razbremenilnih cest s preusmerjanjem tranzitnega prometa, ureditev občinskih cest do krajevnih središč, povečanje varnosti in dostopnosti z javnim prometom in umik parkirnih mest od jezerske obale z izgradnjo parkirišč in parkirnih hiš. V letu 2011 je bila na Občinskem svetu Občine Bled sprejeto končno poročilo Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu, katerega je pripravilo podjetje PNZ d. o. o. Dokument analizira sedanje stanje, opredeljuje glavne težave, podaja izhodišča strategije trajnostnega razvoja, tuje izkušnje in konceptno zasnovo prometne ureditve na Bledu.

Ker si je za spremembo prometne politike v prvi vrsti potrebno zagotoviti podporo občanov, se je tudi Občina Bled odločila za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa s pomočjo nadgradnje že obstoječega dokumenta, v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Bled (CPS). Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. S pomočjo CPS želi občina vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja, saj se zadnja leta srečuje s precejšnjim slabšanjem potovalnih navad.

Smernice za pripravo CPS

Z izdelanim CPS in potrjenim akcijskim načrtom si Občina Bled želi zagotoviti potrebne pogoje za kandidaturo za Evropska kohezijska sredstva, ki bodo na voljo v okviru nadaljnjih razpisov. Ta sredstva bodo namenjena izvedbi ukrepov v okviru potrjenih CPS in predstavljajo ukrepe trajnostne mobilnosti kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Anketa

v sklopu Celostne prometne strategije občine Bled smo v fazi opredelitve vizije, prioritet in ukrepov pričeli z izvajanjem ankete, katere namen je izvedeti, kakšne so vaše želje in predlogi glede ukrepov, ki zagotavljajo možnosti za trajnostno mobilnost, in sicer na področjih hoje, kolesarskega, javnega potniškega in motornega prometa.

Z namenom prilagoditve strategije zahtevam in željam uporabnikov vas vabimo k reševanju anketnega vprašalnika. Vaši odgovori so pomembni za samo identifikacijo problemov in iskanje možnih rešitev za nadaljnji prometni razvoj naše občine.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Anketa o prometu in javnih površinah v občini Bled – končana

Anketa o viziji, prioritetah in ukrepih Celostne prometne strategije v Občini Bled – anketa je odprta do vključno 20. januarja 2017.

 

Medijska sporočila

26. 8. 2016:

6. 9. 2016:

15. 9. 2016:

15. 9. 2016:

21. 9. 2016:

22. 9. 2016:

23. 9. 2016:

30. 9. 2016:

  • Trajnostna mobilnost – Blejske novice, september 2016, str. 4, povzetek javnih razprav v okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Bled v času Evropskega tedna mobilnosti

19. 10. 2016

21. 10. 2016

4. 11. 2016

9. 11. 2016

20. 11. 2016

  • Ukrepajmo danes za prijaznejši jutri
  • Na 3. javni razpravi je bila oblikovana vizija, ki se glasi: “Bled je vsem dostopna, varna in zelena alpska občina. Svoje občane spodbuja k aktivnemu in zdravemu življenju in si hkrati prizadeva za dobro počutje obiskovalcev. Občina Bled trajnostno prenavlja in oživlja pomen javnih površin ob jezeru in v vaških središčih, ki spet postajajo prostor druženja in igre. Pestro izročilo, bogata naravna in kulturna dediščina domačinom in obiskovalcem ponujajo doživetje na tisoč in en način.”

23. 11. 2016

  • Vabilo na 4. javno razpravo:
    “Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta in občine” – torek, 6. 12. 2016, ob 16.00 uri v poročni dvorani Občine Bled

8. 12. 2016

14. 12. 2016

27. 1. 2017:

30. 1. 2017:

14. 3. 2017:

21. 3. 2017:

24. 3. 2017:

14. 4. 2017

10. 5. 2017

Način financiranja

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_sloganObčina Bled se je z investicijo uspešno prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Lasten delež bo občina zagotavljala na lokalni ravni iz občinskega proračuna.
Vrednost projekta: 39.284,00 € z DDV, od tega je 85 % upravičenih izdatkov zagotovljenih iz kohezijskega sklada in državnega proračuna.

Zaključeni projekti