Gradiva sej Občinskega sveta

Mandat 2014 – 2018

15. redna seja – 19. 12. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 12. 2017

 

Vabilo na 15. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje

2. Potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 19. 9. 2017

3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne 19. 10. 2017

4. Pobude in vprašanja

5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem (izvzem iz JD)

6. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018

6. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 – Obrazložitev

6. I.splošni del

6. II.posebni del

6. priloga I_Ekonomska klasifikacija

6. priloga II_Programska klasifikacija

6. priloga III_Povezava med Programsko in Funkcionalno klasifikacijo

6. NRP 2018 do 2021 in dlje

6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2018

6. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2018 – finančni načrt tabela

6. Stanovanjski program Občine Bled za 2018

6. Letni program športa v Občini Bled za leto 2018

6. Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture 2018

6. Kadrovski načrt 2018 in 2019

7. Obvezna razlaga Občinskega prostorskega načrta Občine Bled

8. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda-2

8.a. Razdelitev območja na pasove in podobmočja

8.b. Ureditvena situacija

8.c. Ureditvena situacija s prikazom rešitev v zvezi s posameznimi objekti

8.č. Ureditvena situacija s prikazom ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave

8.d. Načrt parcelacije

9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2018

10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2018

11. Seznanitev s pristopom Bleda v zeleno shemo slovenskega turizma

12. Kadrovske zadeve

2. izredna seja – 19. 10. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 13. 10. 2017

Vabilo na 2. izredno sejo

14. redna seja  – 19. 9. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 9. 2017

Vabilo na 14. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 15. 6. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe

5. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled-3

6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 2

6.a. I.splošni del

6.b. II.posebni del

6.c. III. NRP 2017 do 2020 in dalje

6.č. Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja 2017-rebalans 2

6.d. Stanovanjski program Občine Bled za 2017-rebalans 2

6.e. Letni program športa 2017 – rebalans 2

7. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018

7. Obrazložitev-Proračun 2018

7.a. I. splošni del

7.b. II. posebni del

7.c. III. NRP 2018 do 2021 in dalje

7.č. Priloga I – Ekonomska klasifikacija

7.d. Priloga II – Programska klasifikacija

7.e. Priloga III – Povezava med PK in FK

7.f. KADROVSKI NAČRT 2018 IN 2019

7.g. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (podrobno) 2018

7.h. Finančni načrt – razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja 2018

7.i. Stanovanjski program Občine Bled za 2018

7.j. LETNI PROGRAM ŠPORTA 2018

7.k. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture 2018

8. Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev s spremembami in dop

9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016

9. a. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016

10. Kadrovske zadeve

 

13. redna seja – 15. 6. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 6. 2017

Vabilo na 13. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

1. Sprejem dnevnega reda 13. redne seje

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 16. 3. 2017

3. Pobude in vprašanja

4. Informacija o podpisu sporazumov o sofinanciranju Severna razbremenilna cesta, ureditve priključkov za naselje Koritno in obrtno cono ≫Lisice≪

5. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bled

6. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bled

7. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017 – rebalans 1

8. Seznanitev s Poslovno računovodskim poročilom Turizma za leto 2016, sprejem soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma za leto 2017 in seznanitev z uporabo znamke Bled ImagoParadisi

9. Sprejem (dopolnjenega) osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje RE – 6 (Lip Bled)

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 3

11. Kadrovske zadeve

12. Razno

Zapisniki delovnih teles

Zapisnik 13. redne seje

 

12. redna seja – 16. 3. 2017

Predlogi oziroma osnutki predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega Občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih ali osnutkih predpisov ne bodo nujno del sprejetih predpisov (osma točka 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 9. 3. 2017

Vabilo na 12. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

Zapisniki delovnih teles

13. Zaključni račun proračuna občine Bled za leto 2016

Zapisnik 12. redne seje

11. redna seja – 15. 12. 2016

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 8. 12. 2016

Vabilo na 11. redno sejo

Vabilo na seje delovnih teles

10. redna seja – 22. 9. 2016

1. dopisna seja

Datum objave gradiva na spletni strani Občine Bled: 17. 6. 2016

9. redna seja – 21.04.2016

8. redna seja – 15.03.2016

7. redna seja – 22.12.2015

6. redna seja – 15.9.2015

5. redna seja – 15.6.2015

4. redna seja – 17. 3. 2015

3. redna seja – 23. 12. 2014

2. redna seja – 25. 11. 2014

1. izredna seja – 23.10.2014

1. redna – konstitutivna seja – 16.10.2014

Mandat 2010 – 2014

20. redna seja, 31. 7. 2014

19. redna seja, 17. 6. 2014

18. redna seja, 18. 3. 2014

17. redna seja, 3. december 2013

16. redna seja, 1. oktober 2013

15. redna seja, 9. julij 2013

14. redna seja, 14. maja 2013

13. redna seja, 19. februar 2013

12. redna seja, 18. december 2012

11. redna seja, 13. november 2012

4. izredna seja, 17. oktober 2012

10. redna seja, 4. september 20129

9. redna seja, 19. junij 2012

8. redna seja, 3. april 2012

7. redna seja, 28. februar 2012

3. izredna seja, 21. december 2011

6. redna seja, 29. november 2011

5. redna seja, 27. september 2011

4. redna seja, 28. junij 2011

3. redna seja, 19. april 2011

2. redna seja, 15. februar 2011

2. izredna seja, 15. marec 2011

1. izredna seja, 11. januar 2011

1. dopisna seja, 13. januar 2011

1. redna – konstitutivna seja, 23. november 2010

Mandat 2006 – 2010

15. redna seja, 17. februarja 2009

14. redna seja, 16. decembra 2008

13. redna seja, 18. novembra 2008

12. redna seja, 30. septembra 2008

11. redna seja, 17. junija 2008

10. redna seja, 20. maja 2008

9. redna seja, 8. aprila 2008

8. redna seja, 5. februarja 2008

7. redna seja, 18. decembra 2007

6. redna seja, 15. novembra 2007

5. redna seja, 2. oktobra 2007